Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cwrs lefel tri nyrsio milfeddygol seiliedig ar waith hwn wedi’i gynllunio ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes yn gweithio mewn gweithle sy'n bractis hyfforddiant milfeddygol cymeradwy. Rhaid i bob practis gael eu cymeradwyo gan y coleg a rhaid i brentisiaid fod yn gweithio gyda nyrs filfeddygol gofrestredig neu filfeddyg (hyfforddwr clinigol) trwy gydol y rhaglen. 

Bydd y prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentis. Dylai dysgwyr gyflawni'r fframwaith prentisiaeth lefel tri o fewn y raddfa amser gytunedig. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Rhwng 24 a 48 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan ymgynghorydd hyfforddi a thiwtoriaid a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod). 

Caiff modiwlau eu hasesu drwy aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau a log sgiliau clinigol ymarferol. Rhaid i brentisiaid sefyll Arholiad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol (OSCE) ar ddiwedd eu cwrs i fod yn gymwys i ymuno â'r Gofrestr Nyrsys Milfeddygol.   

Cynnwys y Rhaglen


Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys: - 

Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol (Llwybr Anifeiliaid Bach) 

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau'r brentisiaeth yn llwyddiannus mae myfyrwyr yn gymwys i ymuno â'r gofrestr Nyrsys milfeddygol. Mae cyfleoedd i symud ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch megis HNC/D, Gradd Sylfaen neu Radd (BSc). 

Dilyniant o fewn swydd - Diploma Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS) mewn Nyrsio Milfeddygol Uwch

Asesu'r Rhaglen


Gwaith cwrs, aseiniadau, arholiadau, Log Sgiliau Clinigol ac Arholiad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol. 

Gofynion y Rhaglen


Pump TGAU gradd C neu uwch a rhaid iddynt gynnwys mathemateg, Saesneg a gwyddoniaeth

Gwaith llawn amser â thâl mewn practis hyfforddiant milfeddygol 

Gellir ystyried cymwysterau eraill ar yr un lefel neu lefel uwch fesul achos. 

Gweithio gyda nyrs filfeddygol gofrestredig neu filfeddyg i gynorthwyo i gwblhau'r log cynnydd nyrsio. 

Ariennir y rhaglenni hyn yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. 

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.