Skip to main content

Cipolwg

  • Rhan-amser

  • 1 Diwrnod - I’w gadarnhau - Ar hyn o bryd rydym yn derbyn mynegiadau o ddiddordeb ar gyfer y cwrs hwn ac yn gobeithio'n fawr ei gynnal os oes digon o bobl neu fusnesau â diddordeb ynddo.

  • Campws Pibwrlwyd

Mae’r cwrs undydd rhan-amser hwn yn edrych ar roi cymorth cyntaf i gŵn mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd brys ynghyd â’r hyn sydd angen i chi ei wybod am ddyletswyddau a chyfrifoldebau cyfreithiol. 

Mae'r cwrs yn cynnwys sesiynau ymarferol i alluogi cyfranogwyr i ymarfer ystod o sgiliau gan gynnwys rhwymynnu a CPR. 

Bydd unrhyw un sy'n berchen ar gŵn neu sy’n gweithio gyda chŵn yn elwa'n fawr o gymryd rhan yn y cwrs hwn.

Bydd y wybodaeth a'r sgiliau a ddatblygir hefyd yn tawelu meddwl cwsmeriaid busnesau megis twtwyr cŵn, cyndai, y rheiny sy’n gwarchod a cherdded cŵn fod eu hanifeiliaid anwes yn cael eu diogelu.  Fel y cyfryw, gall y modiwl hwn ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig unrhyw weithiwr mewn busnes o’r fath.

Cost y cwrs yw £120 y pen

Nodweddion y Rhaglen

Cyflwynir y cwrs gan Nyrs Filfeddygol Gofrestredig (RVN) ac mae'n cynnwys sesiynau theori yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol hefyd.

Cynnwys y Rhaglen
  • Rôl y perchennog cŵn wrth ddarparu cymorth cyntaf yn unol â Deddf Milfeddygon 1966
  • Sut i adnabod cyflyrau sy'n gofyn am gymorth cyntaf brys gan gynnwys trawiad gwres, clwyfau, toriadau, ffitiau a sioc
  • Mathau o waedlif (gwaedu) a dulliau rheoli
  • Gweithdrefnau dadebru gan gynnwys CPR a symudiad Heimlich
  • Cymorth cyntaf ar gyfer llosgiadau, sgaldiadau, trydaniad, gwenwyno, brathiadau a phigiadau
  • Sut i drafod a chludo ci sy'n ddifrifol wael neu wedi'i anafu mewn modd diogel
  • Pecynnau Cymorth Cyntaf Anifeiliaid Anwes  
Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs hwn yn cynnig rhywfaint o hyder a sicrwydd i’r rheiny sy’n gweithio gyda chŵn neu sy’n berchen ar gŵn fel eu bod yn fwy parod mewn unrhyw sefyllfa frys. 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.