Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen


Symudwch ymlaen i yrfa gyffrous yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r cwrs hwn yn darparu porth i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth; gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol, prentisiaeth neu gyflogaeth llawn amser.

Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau a thechnegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Elfen ganolog o’r cwrs yw’r bartneriaeth agos gyda’r diwydiant twristiaeth lleol. Byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous. Cewch y cyfle i archwilio’r diwydiant trwy ymweliadau ag atyniadau ymwelwyr gartre a dramor. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant twristiaeth lleol.

Cynnwys y Rhaglen


Ar gwrs Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Teithio a Thwristiaeth, byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r pynciau yn cynnwys y sector teithio a thwristiaeth, profiad cwsmer, cyrchfannau twristiaid yn y DU ac yn rhyngwladol, atyniadau ymwelwyr y DU, trefnu teithiau ac ymweliadau, cynrychiolwyr gwyliau, ffactorau sy’n effeithio ar deithio a thwristiaeth ledled y byd a chyfleoedd cyflogaeth yn y diwydiant.

Hefyd byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ymhellach trwy TGAU Saesneg neu Fathemateg neu drwy Gymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif.

Dilyniant a Chyflogaeth


Symudwch ymlaen i yrfa gyffrous yn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r cwrs hwn yn darparu porth i mewn i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae rhai myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn fel cam ar y ffordd i raglen Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth; gall eraill ddewis llwybrau astudio pellach gwahanol, prentisiaeth neu gyflogaeth llawn amser.

Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau a thechnegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Asesu'r Rhaglen


Asesir y mwyafrif o’r unedau yn fewnol gan ddefnyddio asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Gall y rhain gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig. Caiff dwy uned eu hasesu trwy arholiad papur. Mae pob arholiad yn para 60 munud.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen o leiaf 3 TGAU graddau A*-C arnoch i astudio’r cwrs hwn. Rhaid i un o’r rhain fod yn Saesneg, Cymraeg iaith gyntaf neu Fathemateg.

Os ydych yn symud ymlaen o raglen lefel 1 bydd angen proffil Teilyngdod ar lefel 1 arnoch er mwyn symud ymlaen i'r rhaglen lefel 2 hon.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.