Skip to main content

Coginio Proffesiynol a Sgiliau Gwasanaeth Bwyd a Diod Lefel 3

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 1 flwyddyn

  • Campws Pibwrlwyd

Sianelwch eich brwdfrydedd am fwyd i flwyddyn werth chweil o ddatblygiad sgiliau a chreadigrwydd coginiol.  

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau coginiol, bwyd a diod a goruchwylio gwasanaeth ymhellach. Mae’n llwybr i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn i symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth. Byddwch yn paratoi ystod eang o seigiau a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau cyllyll, a gwybodaeth am amrywiaeth o ddulliau coginio a thechnegau paratoi bwyd.  Byddwch hefyd yn dysgu sut i baratoi a gweini diodydd ac yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer amgylchedd gwasanaeth bwyd proffesiynol.

Nodweddion y Rhaglen

Elfen ganolog o’r cwrs yw’r profiad cysylltiedig â gwaith. Disgwylir i ddysgwyr lefel tri arwain y gwaith o redeg y gwasanaeth yng Nghegin Sir Gâr, sef y bwyty hyfforddi ar y safle. Yma byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant bwytai mewn amgylchedd ysgogol a chefnogol. 

Bydd staff profiadol yn dysgu sgiliau celfyddyd coginio a gwasanaeth bwyd a diod uwch i chi trwy arddangosiadau bywiog a sesiynau sgiliau cegin ymarferol.  Mae’r profiad ymarferol yn y bwyty hyfforddi yn darparu digonedd o gyfle i roi sgiliau ar waith mewn amgylchedd gwaith.  Dyma rai o’r unedau gorfodol y byddwch chi’n eu cwmpasu:

  • Egwyddorion goruchwylio gwasanaethau bwyd a diod
  • Egwyddorion goruchwylio diogelwch bwyd ar gyfer arlwyo 
  • Egwyddorion hyrwyddo gwasanaethau a chynhyrchion bwyd a diod
  • Deddfwriaeth mewn gwasanaeth bwyd a diod.
Dilyniant a Chyflogaeth

Byddwch yn datblygu eich sgiliau arwain a gwaith tîm a gwasanaeth cwsmer ynghyd â sgiliau cegin mwy datblygedig mewn amgylchedd gwaith realistig. Bydd eich profiadau ar y cwrs yn eich helpu i ddeall y diwydiant lletygarwch a’r ystod eang o lwybrau posibl oddi fewn iddo. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyflogaeth yn y diwydiant.

Dull asesu

Asesir unedau trwy arsylwi ar dasgau ymarferol a gofyn cwestiynau sy'n seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau cyfryngau.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau cymhwyster lefel dau mewn coginio proffesiynol a gwasanaeth bwyd a diod yn llwyddiannus. Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant. 

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. Bydd angen i bob myfyriwr brynu cit y mae’n orfodol ei ddefnyddio yn ystod sesiynau ymarferol a gwasanaeth sy'n cynnwys dillad gwyn cegin ac iwnifformau blaen tŷ priodol. Gellir archebu’r rhain drwy’r adran arlwyo.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.