Skip to main content

Prentisiaeth Sylfaen - Coginio Proffesiynol - Lefel 2

Cipolwg

  • Llawn Amser

  • 15 Mis

  • Campws Pibwrlwyd

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sydd am ddatblygu eu sgiliau coginio. Mae’n llwybr i un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol. Mae mwyafrif y myfyrwyr yn defnyddio’r cwrs hwn i symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth neu i’r cwrs coginio proffesiynol lefel tri. 

Nodweddion y Rhaglen

Bydd dysgwyr yn cwblhau tystysgrif lefel dau mewn egwyddorion lletygarwch ac arlwyo yn ogystal â'r diploma lefel dau mewn coginio proffesiynol.

Bydd dysgwyr yn paratoi ystod eang o seigiau cymhleth a fydd yn caniatáu i chi ddatblygu sgiliau cyllyll, a gwybodaeth am amrywiaeth o ddulliau coginio a thechnegau paratoi bwyd a ddefnyddir yn y gegin.

Cynnwys y Rhaglen

Asesir ystod o unedau gorfodol ac opsiynol yn y gweithle ynghyd â chwestiynau gwybodaeth diwedd uned a fydd yn ysgrifenedig a hefyd yn cael eu hateb ar lwyfan digidol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae prentisiaid llwyddiannus yn cael y cyfle i symud ymlaen i raglenni prentisiaeth lefel 3.

Dull asesu

Asesir unedau coginio proffesiynol trwy arsylwi tasgau ymarferol yn y gweithle a gofyn cwestiynau seiliedig ar wybodaeth a all fod yn ysgrifenedig neu ar lwyfannau digidol.

Costau Ychwanegol

Disgwylir i brentisiaid brynu set gyfan o ddillad gwyn pen-cogyddion. Mae’n bosibl bydd angen offer ychwanegol megis set o gyllyll.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen hyfforddiant ffurfiol na phrofiad.  Fodd bynnag, mae cymhwyster lefel un mewn lletygarwch ac arlwyo yn ddymunol. Rhoddir ystyriaeth yn ogystal i ddysgwyr sydd â phrofiad blaenorol perthnasol yn y diwydiant.

Disgwylir i ddysgwyr nad oes ganddynt radd D neu uwch mewn mathemateg a Saesneg sefyll cymwysterau Sgiliau Hanfodol lefel 1 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu er mwyn pasio'r brentisiaeth. Rhaid i bob prentis hefyd gwblhau diweddariadau sgiliau/targedau rheolaidd mewn cymhwyso rhif, cyfathrebu, llythrennedd digidol a Chymraeg waeth beth yw eu lefel ar fynediad.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.