Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r rhaglen BA yn galluogi myfyrwyr sydd eisoes yn meddu ar radd sylfaen gysylltiedig neu gymhwyster cyfwerth i gwblhau 120 o gredydau ychwanegol er mwyn uwchraddio i gymhwyster BA anrhydedd, a ddilysir gan Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.  Defnyddir cyflwyniad cyfunol ar gyfer y cwrs, sy’n golygu bydd myfyrwyr yn cael cymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar-lein.  Disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd ag astudio hunangyfeiriedig, annibynnol pan nad ydynt mewn gwersi wedi’u hamserlennu.  Mae'r astudio yn llawn amser (2 ddiwrnod yr wythnos) dros flwyddyn, neu'n rhan-amser (1 diwrnod yr wythnos) dros ddwy flynedd ar ein campws yn Rhydaman.  Mae'r astudio yn llawn amser (2 ddiwrnod yr wythnos) dros flwyddyn, neu'n rhan-amser (1 diwrnod yr wythnos) dros ddwy flynedd ar ein campws yn Rhydaman.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn yn llawn amser neu ddwy flynedd yn rhan-amser

  Campws Rhydaman

Nodweddion y Rhaglen


  • Cyfle i uwchraddio i radd anrhydedd lawn, yn llawn amser neu'n rhan-amser
  • Tiwtoriaid profiadol sy'n gymwys yn academaidd ac yn broffesiynol
  • Cyfle ar gyfer astudio arbenigol ac annibynnol mewn meysydd a ddewisir gan y myfyriwr, dan arweiniad y tiwtoriaid
  • Astudio mewn grwpiau bach er mwyn rhannu gwybodaeth a phrofiad ag eraill

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r holl fodiwlau yn amodol ar ailddilysu llwyddiannus ym mis Mawrth 2022 a gallant newid unrhyw bryd yn ystod eich cwrs.  Lle bo’n briodol, ymgynghorir â myfyrwyr ynghylch unrhyw newidiadau i gynnwys y cwrs sy’n cael eu hystyried. Mae'r modiwlau'n cynnwys: 

  • Arweinyddiaeth yn y Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Blant ac Oedolion, 20 credyd
  • Grwpiau Nas Clywir yn Aml, 20 credyd
  • Llais, Dewis, Rheolaeth i Blant a Phobl Ifanc, 20 credyd
  • Ymddygiad Heriol, 20 credyd
  • Byw’n Hirach, Heneiddio’n Dda, 20 credyd
  • Prosiect Ymchwil Annibynnol, 40 credyd (modiwl craidd)

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall myfyrwyr symud ymlaen o'r BA i amrywiol astudiaethau ôl-raddedig e.e. dysgu, MSc mewn gwaith cymdeithasol neu ymchwil. Bydd y radd BA yn gymhwyster defnyddiol a hyblyg ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd. Mae cyflawni gradd Anrhydedd yn arddangos sgiliau lefel uwch sydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr.

Asesu'r Rhaglen


Asesu parhaus a thrwy aseiniad. Nid oes arholiadau.

Gofynion y Rhaglen


Gradd Sylfaen neu HND mewn Gofal neu gymhwyster tebyg yn gyfwerth â dwy flynedd o addysg uwch: 120 credyd ar lefel 4 a 5. Gallai hyn fod ar ffurf cymysgedd o astudiaethau e.e. Y Brifysgol Agored, cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol neu nyrsio neu HNC.

Gellir credydu myfyrwyr hyn â phrofiad gofal perthnasol am eu haddysg a'u hyfforddiant blaenorol ar ôl cyflwyno portffolio o dystiolaeth i Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a'i gymeradwyo ganddynt. Bydd pob myfyriwr yn cael ei gyfweld.

Costau Ychwanegol


Nid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion


Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau.

Dysgwch ragor am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.