Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny sy’n gweithio, neu sy’n ceisio gwaith, mewn lleoliadau gofal plant rheoledig gyda theuluoedd a phlant dan wyth mlwydd oed a gwasanaethau plant y GIG ar gyfer y rheiny sy’n gweithio gyda theuluoedd a phlant 0-19 oed. 

Bydd llwybr dysgu unigol yn cael ei ddatblygu ar gyfer pob dysgwr a bydd yn cynnwys pob un neu rai o'r canlynol:

 • Craidd, ymarfer a theori gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant 
 • Tystysgrif her sgiliau
 • Cymwysterau ychwanegol galwedigaethol addas

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae hwn yn gymhwyster llawn amser sy’n seiliedig ar weithdai ac ymarfer.

Bydd hi’n ofynnol cwblhau o leiaf 720 o oriau lleoliad.

Cynnwys y Rhaglen


Bydd y cymhwyster yn cwmpasu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth graidd sy’n ofynnol ar gyfer gweithio yn y sectorau gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant. Trwy astudio’r cymhwyster hwn, byddwch yn:

 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r egwyddorion a gwerthoedd craidd sy’n sail i ymarfer gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant.
 • Deall sut mae deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, arweiniad a fframweithiau’n cynnal gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant
 • Gwerthfawrogi ffactorau sy’n effeithio ar iechyd, lles, dysgu a datblygiad plant
 • Ystyried rôlau, cyfrifoldebau ac atebolrwydd gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • Deall pwrpas deddfwriaeth, polisïau cenedlaethol, gweithdrefnau a chodau ymddygiad ac ymarfer mewn perthynas â diogelu plant

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglen diwtorial
 • Adolygiadau cynnydd
 • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: Ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Cymorth cyntaf paediatrig
 • Diogelwch bwyd

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth o fewn rôl lefel tri neu symud ymlaen i ddysgu pellach trwy'r cymwysterau Consortiwm* canlynol:

 • Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae
 • Lefel 4 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant gydag arbenigedd
 • Lefel 4 Paratoi ar gyfer Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Egwyddorion, Theorïau a chyd-destunau

Bydd pwyntiau UCAS ynghlwm wrth y cymhwyster i alluogi symud ymlaen i gyrsiau lefel prifysgol.

Asesu'r Rhaglen


Caiff yr elfen graidd ei hasesu drwy gyfres o dasgau a asesir yn fewnol y gellir eu sefyll trwy gydol y cymhwyster neu ar ei ddiwedd. Yn ogystal bydd un papur cwestiynau amlddewis wedi’i farcio’n allanol ac arholiad. 

Bydd yr elfen ymarfer yn cael ei hasesu gan ddefnyddio portffolio o dystiolaeth sy’n cynnwys arsylwi ymarfer.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen geirda cadarnhaol ar bob ymgeisydd a bydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu yn y cyfweliad.

Bydd angen o leiaf pum TGAU ar raddau A* i C arnoch, gan gynnwys Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg iaith. Mae angen i fathemateg fod yn radd E neu uwch.

Yn ogystal, bydd angen DBS manwl clir ar ddysgwyr.

Costau Ychwanegol


DBS Manwl - £44

Iwnifform - y gost yn fras am hwdi wedi'i bersonoli £20 a chrys polo £12.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.