Skip to main content

Gofal Cymdeithasol Y Blynyddoedd Cynnar A Gofal Plant Lefel 1

Cipolwg

 • Llawn Amser

 • 1 flwyddyn

 • Campws y Graig

Mae gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn yrfa werth chweil a boddhaus sy'n caniatáu i unigolion wneud gwahaniaeth mawr ym mywydau eraill.

Mae'r cymhwyster hwn yn bennaf ar gyfer y rheiny sy'n ceisio llwybr i faes  iechyd a gofal cymdeithasol neu ofal plant.

Yn ystod y cyfweliad, bydd angen i ddysgwyr nodi pa lwybr fydd eu prif ffocws.

Nodweddion y Rhaglen

Mae hwn yn gymhwyster llawn amser sy'n seiliedig yn bennaf ar weithdai, gyda ffocws ar iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant. Hefyd bydd yna brofiad ar leoliad.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd y cymhwyster yn cwmpasu amrywiaeth o unedau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, sy'n cynnwys:

 • Cyflwyniad i Ddatblygiad Plant a Phobl Ifanc Drwy Chwarae
 • Cyflwyniad i Ffordd o Fyw Iach
 • Cyflwyniad i Weithio mewn Partneriaeth ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
 • Ymwybyddiaeth o Ddiogelu ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion a Phlant a Phobl Ifanc), y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
 • Cyflwyniad i Ddatblygiad Plant a Phobl Ifanc

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglen Diwtorial
 • Adolygiadau Cynnydd
 • Datblygu Llythrennedd a Rhifedd drwy lwybrau amrywiol: Ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Byddwch Actif

Bydd y cwrs hwn yn ymwneud â chynnwys a all fod yn sensitif a pheri gofid i rai myfyrwyr. Eir i’r afael â phynciau fel cam-drin, diogelu, iechyd meddwl a chaethiwed gyda rhai meysydd a addysgir yn cynnwys mwy o fanylion nag eraill.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gallai cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus arwain at ddilyniant i gwrs lefel dau.

Dull asesu
 • Arsylwadau ar leoliad  
 • Asesiadau ysgrifenedig

Bydd enghreifftiau’n cynnwys traethodau, posteri, cyflwyniadau PowerPoint a ffurfiau amrywiol eraill.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Gofynion Mynediad

Bydd angen geirda cadarnhaol ar bob ymgeisydd. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs Lefel 1 feddu ar:

O leiaf 3 TGAU graddau A - G a DBS Manwl clir.

Costau Ychwanegol

DBS Manwl - £44

Iwnifform - y gost yn fras am hwdi £20, crys polo £12.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.