Skip to main content

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae hwn yn gymhwyster newydd a ddatblygwyd ar gyfer unigolion 16+ oed sy’n gweithio mewn neu sy’n bwriadu gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae’n gyflwyniad eang i’r diwydiant er mwyn eich cefnogi i symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach a hyfforddiant.  

Bydd y cymhwyster yn rhoi cyflwyniad trylwyr i'r egwyddorion, y gwerthoedd a'r wybodaeth sydd eu hangen i weithio yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol gydag oedolion, a phlant a phobl ifanc. Bydd yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o ffyrdd o weithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol sy'n llywio ymarfer effeithiol yn y sector hwn.  Fel rhan o'r cwrs hwn, byddwch hefyd yn dilyn llwybr sgiliau llythrennedd a rhifedd.  Bydd hyn yn cynnwys Cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru, mathemateg/rhifedd Agored neu TGAU a Saesneg, os nad oes gennych radd C.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Fel rhan o'r cwrs bydd gofyn i chi fynd i leoliad gwaith am 60 awr.   Mae hyn yn rhan annatod a gorfodol o gwblhau'r cwrs.

Cynnwys y Rhaglen


Mae'r cymhwyster yn cwmpasu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae'n adlewyrchu ystod o wahanol rolau a lleoliadau.  Mae'r cynnwys ar gyfer y cymhwyster hwn yn cynnwys y themâu canlynol:

 • Egwyddorion a gwerthoedd
 • Iechyd a lles
 • Ymarfer proffesiynol
 • Diogelu
 • Iechyd a diogelwch

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys y canlynol:

 • Rhaglen diwtorial
 • Adolygu cynnydd
 • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: Ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
 • Byddwch Actif

Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd y cymhwyster hwn yn eich cefnogi i symud ymlaen i astudiaeth bellach, gan gynnwys y cymwysterau canlynol o fewn y gyfres iechyd a gofal cymdeithasol, a chymwysterau gofal plant yng Nghymru:  

 • Lefel dau iechyd a gofal cymdeithasol: ymarfer (oedolion)  
 • Lefel dau iechyd a gofal cymdeithasol: egwyddorion a chyd-destunau (oedolion, plant a phobl ifanc)  
 • Lefel tri iechyd a gofal cymdeithasol: ymarfer (oedolion)  
 • Lefel tri iechyd a gofal cymdeithasol: ymarfer (plant a phobl ifanc)  
 • Tystysgrif a diploma lefel tri mewn iechyd a gofal cymdeithasol: egwyddorion a chyd-destunau

Mae'r cymhwyster hefyd yn cefnogi cyfleoedd i gael gwaith.  Fodd bynnag, dylid nodi, yn ychwanegol at y cymhwyster craidd, bod cymhwyster lefel dau neu dri ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol hefyd yn ofyniad ar gyfer ymarfer.

Asesu'r Rhaglen


Asesiad parhaus gan gynnwys tri asesiad mewnol yn seiliedig ar senarios (pedwar asesiad mewnol wedi'u seilio ar senarios ar gyfer y llwybr oedolion a phlant a phobl ifanc) ac un prawf amlddewis wedi'i osod a'i farcio'n allanol.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen geirda da arnoch a chaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei drafod yn y cyfweliad.

Ar gyfer y cwrs lefel dau bydd angen o leiaf dwy radd ar raddau A* i C gan gynnwys Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg iaith.  Mae angen i fathemateg fod yn radd E neu uwch. 

Bydd gan ddysgwyr sy'n symud ymlaen o gwrs yng Ngholeg Sir Gâr ofynion mynediad gwahanol i gynnwys cwblhau ac ymgysylltu'n llwyddiannus ar y rhaglen astudio gyfredol, datblygiad sgiliau profedig, lefelau presenoldeb da a geirda cadarnhaol.

Costau Ychwanegol


Ffi cofrestru - £45

DBS Manwl - £44

Iwnifform - (hwdi a chrys-T) - tua £40

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.