Skip to main content

Prentisiaeth mewn Gwaith Chwarae (Lefel 3)

Cipolwg

 • Rhan-amser

 • 16 Mis

 • Campws Rhydaman

Prentisiaeth yw hon sy’n seiliedig ar weithdai ac ymarfer ac mae wedi'i hanelu at weithwyr chwarae profiadol sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o blant a phobl ifanc a gwerthfawrogiad dwfn o egwyddorion ac ymarfer gwaith chwarae.

Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan ymgynghorydd hyfforddi/aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd.

Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.

Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen.  

Nodweddion y Rhaglen

Mae cynnwys y rhaglen yn cwmpasu lluniadu, peintio, astudiaethau dylunio 2D / 3D a Hanes Celf; unedau sydd yn darparu ymwybyddiaeth gyffredinol, gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf, dylunio a’i gyd-destunau.

Mae'r unedau Celf yn golygu gweithio'n uniongyrchol o arsylwi i ddatblygu sgiliau dadansoddol, cofnodi a chyfansoddol y byddwch yn eu cymhwyso i waith creadigol, personol o fewn ystod o ddisgyblaethau.

Cynnwys y Rhaglen

Cyflwynir gwybodaeth trwy weithdai a addysgir a bydd yn cynnwys:

 • Theorïau chwarae, mathau ac amgylcheddau chwarae
 • Egwyddorion ymarfer
 • Cyfle Cyfartal
 • Diogelu
 • Iechyd a Diogelwch
 • Perthnasoedd o fewn yr amgylchedd chwarae.

Fframwaith: 

 • Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif (Lefel 2)
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu (Lefel 2)
 • Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn flaenorol
Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i radd mewn disgyblaeth gysylltiedig.

Gallai rolau swyddi posibl gynnwys swyddog datblygu gwaith chwarae, goruchwyliwr canolfan antur, gweithiwr chwarae mewn ysbyty, a rheolwr unrhyw ddarpariaethau gwaith chwarae.

Dull asesu

Caiff y cymhwyster ei asesu gan eich tiwtor a’ch aseswr gan ddefnyddio ystod o ddulliau. Bydd hyn yn cynnwys arsylwadau uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth ac aseiniadau ysgrifenedig.

Gofynion Mynediad

Ar gyfer y diploma, bydd angen i chi fod mewn gwaith â thâl yn y sector gofal plant.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.