Prentisiaeth Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am rôl y gweithiwr chwarae Lefel 3 wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 4 ac 16 oed. Mae’r Diploma yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio heb oruchwyliaeth.

Cipolwg

  Rhan Amser

  18 mis

  Rhydaman Graig

Nodweddion y Rhaglen


chwarae profiadol sydd â gwybodaeth a dealltwriaeth eang o blant a phobl ifanc a gwerthfawrogiad dwfn o egwyddorion ac ymarfer gwaith chwarae.

Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd.

Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.

Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen.

Cynnwys y Rhaglen


Cyflwynir gwybodaeth trwy weithdai a addysgir a bydd yn cynnwys:

 • Theorïau chwarae, mathau ac amgylcheddau chwarae,
 • Egwyddorion ymarfer,
 • Cyfle Cyfartal,
 • Diogelu,
 • Iechyd a Diogelwch

Perthnasoedd o fewn yr amgylchedd chwarae.

Fframwaith: 

 • Diploma Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2

(Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Radd mewn disgyblaeth gysylltiedig.

Gallai swyddi posibl gynnwys:

 • Swyddog Datblygu Gwaith Chwarae,
 • Goruchwyliwr Canolfan Antur; 
 • Gweithiwr Chwarae mewn Ysbyty,
 • a Rheolwr unrhyw Ddarpariaethau Gwaith Chwarae.

Asesu'r Rhaglen


Caiff y cymhwyster ei asesu gan eich tiwtor a’ch aseswr gan ddefnyddio ystod o ddulliau. Bydd hyn yn cynnwys arsylwadau uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth ac aseiniadau ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Ar gyfer y Diploma, bydd angen i chi fod mewn gwaith â thâl yn y sector gofal plant.

Costau Ychwanegol


Bydd y cwrs yn costio £265

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.