Skip to main content

Iechyd a Gofal Cymdeithasol L3 - Oedolion/Plant a Phobl Ifanc

Cipolwg

  • Rhan Amser

  • 19 Mis

  • Campws Rhydaman 

Cwrs dysgu seiliedig ar waith rhan-amser ar lefel tri yw hwn lle mae'r dysgwr yn ennill cyflog wrth ddysgu.     

Anelir y rhaglen at ddysgwyr sydd dros 18 oed sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol mewn rolau megis gweithiwr gofal cymdeithasol, gweithiwr cymorth gofal iechyd neu gynorthwyydd gofal iechyd.

Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn rôl eu swydd.  Bydd y dysgwr yn gyflogedig a bydd yn dod i’r coleg yn rheolaidd. 

Nodweddion y Rhaglen

Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd. 

Byddant yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod cymwysterau’n cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser a byddant yn asesu’r dysgwr yn y gweithle yn ôl y gofyn.  

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y cwrs hwn gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:       

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Craidd (gydag Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc neu lwybr cyfun)

Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ymarfer  (gydag Oedolion neu Blant a Phobl Ifanc)          

Bydd y cwrs hwn yn ymwneud â chynnwys a all fod yn sensitif a pheri gofid i rai myfyrwyr. Eir i’r afael â phynciau fel cam-drin, diogelu, iechyd meddwl a chaethiwed gyda rhai meysydd a addysgir yn cynnwys mwy o fanylion nag eraill.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r Cwrs Celf a Dylunio: Mynediad i Addysg Uwch yn cwmpasu cyfres o unedau sy’n rhoi cyfanswm o 60 credyd sy’n cynnwys unedau craidd ac academaidd. Mae’r unedau hyn yn orfodol.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys Sgiliau Astudio Craidd gan gynnwys Cyfathrebu, Sgiliau Meddwl a Pharatoi Portffolio.

Dull asesu

Bydd dysgwyr yn mynychu sesiynau a addysgir naill ai ar-lein neu yn yr ystafell ddosbarth, i gwmpasu cynnwys craidd y lefel dau.

Caiff y craidd ei asesu drwy arholiad ar-lein.    

Caiff yr ymarfer ei asesu drwy waith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Mae'r cymhwyster hwn ar gael i'w asesu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol.  Fodd bynnag rhaid i ymgeiswyr fod mewn gwaith â thâl yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol gyda chontract o 16 awr yr wythnos o leiaf. 

Costau Ychwanegol

Ffi’r cwrs £256

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.