Prentisiaeth Diploma Lefel 3 mewn Cefnogi addysgu a dysgu

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi dealltwriaeth fanwl i ddysgwyr o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc  mewn amgylchedd ysgol a choleg. Mae'n ymdrin â phob agwedd ar gefnogaeth arbenigol, gan gynnwys: cynllunio; gweithredu ac adolygu strategaethau asesu i ategu dysgu ochr yn ochr â'r athro; cefnogaeth ddwyieithog; cefnogaeth anghenion arbennig; a datblygiad personol ac ymarfer myfyriol.

Cipolwg

  Rhan Amser

  16 mis

  Campws Graig

Cynnwys y Rhaglen

Nod y cymhwyster hwn yw:

 • Canolbwyntio ar astudio cefnogi addysgu a dysgu
 • Cynnig ehangder a dyfnder astudio, gan ymgorffori craidd allweddol o wybodaeth
 • darparu cyfleoedd i ennill nifer o sgiliau ymarferol a thechnegol.

Amcanion y cymhwyster hwn yw:

 • Rhoi dealltwriaeth fanwl i ddysgwyr o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amgylchedd ysgol neu goleg
 • Darparu carreg sarn i ddysgu pellach o fewn y sector.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr symud ymlaen i’r Dystysgrif Lefel 4 ar gyfer yr Ymarferydd Uwch mewn Ysgolion a Cholegau, gradd sylfaen neu rolau arbenigol o fewn y gweithlu.

Asesu'r Rhaglen

Portffolio o dystiolaeth a gaiff ei asesu’n fewnol a’i sicrhau o ran ansawdd yn allanol.

Gan fod angen i ddysgwyr ddangos cymhwysedd mewn sgiliau a gwybodaeth, bydd angen iddynt fod yn gweithio neu fod ar leoliad ymarferol mewn amgylchedd dysgu (ysgol neu goleg) yn ystod cyfnod addysgu’r rhaglen astudio.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ffurfiol. Fodd bynnag, rhaid i ymgeiswyr fod yn gweithio mewn rôl cymorth dysgu.

Rhinweddau a asesir mewn cyfweliad:-

 • Diddordeb mewn gweithio gyda phlant a/neu bobl ifanc, ac ymrwymiad i hynny.
 • Yn ddelfrydol, meddu ar rywfaint o brofiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc.
 • Y gallu i ymwneud yn dda â phlant, pobl ifanc ac oedolion.
 • Meddu ar gymhelliant i lwyddo o fewn y swydd.
 • Parodrwydd i fyfyrio ar eu hymarfer eu hunain, dysgu a chymhwyso'r dysgu hwnnw yn y gweithle.
 • Gallu dangos bod ganddynt y potensial i gwblhau’r cymwysterau sy’n rhan o’r brentisiaeth.
 • Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel aelod o dîm a chyfathrebu’n effeithiol ag ystod o bobl.
 • Lefel briodol o rifedd a llythrennedd (yn Gymraeg neu Saesneg).
 • Parodrwydd i ymgymryd â gwiriad DBS gorfodol er mwyn gweld a ydynt yn addas ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Costau Ychwanegol

Cost gwiriad DBS manwl - tua £40

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.