Prentisiaeth - Trin Gwallt Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae Prentisiaeth Lefel 3 mewn Trin Gwallt yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn ennill cyflog wrth ddysgu. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.

Ar y lefel hon, mae prentisiaid yn cael profiad gwerthfawr yn y gwaith i ddod yn gymwys mewn gwallt neu harddwch tra hefyd yn astudio tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar lefel NVQ 3 (cyfwerth â phum TGAU a dwy Safon Uwch).

Mae hyfforddiant yn canolbwyntio ar dechnegau trin gwallt mwy datblygedig ac arferion salon i ddod yn uwch steilydd.

 Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer y trinwyr gwallt mwy profiadol hynny neu'r rheiny sydd wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel 2.

Bydd y prentis yn gyflogedig a bydd yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog cenedlaethol i brentisiaid (gallai hyn fod yn fwy yn ôl disgresiwn y cyflogwr). Caiff y prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r fframwaith prentisiaeth lefel tri o fewn y raddfa amser gytunedig.

Cynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol lefel tri hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau a thechnegau trin gwallt a enillwyd gennych ar lefel dau.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Blwyddyn - 18 mis

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Caiff yr holl ddysgwyr eu cefnogi gan ymgynghorydd hyfforddi/aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd.

Adolygiadau rheolaidd gydag ymgynghorydd hyfforddi

Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.

Bydd yr ymgynghorydd hyfforddi/aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen.  


Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn symud ymlaen i gyflogaeth mewn salon neu i archwilio hunangyflogaeth.

Ar ôl cwblhau cymhwyster lefel tri efallai yr hoffech hyd yn oed wneud cais am weithio ar longau gwyliau - yn gwneud triniaethau gwallt ochr yn ochr â theithio'r byd. Hefyd mae yna gyfleoedd cyffrous eraill i weithio mewn amrywiol salonau cadwyn ledled y byd mewn gwledydd mor bell i ffwrdd â Dubai a Bermuda.

Mae ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa.

Asesu'r Rhaglen


Fel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig

Gofynion y Rhaglen


Gofynion mynediad lleiaf - Mae NVQ/VRQ Lefel 2 trin gwallt neu brofiad blaenorol a'r gallu i redeg cronfa gleientiaid brysur ynghyd â chyflwyniad personol priodol a hylendid personol yn hanfodol.

Mae sgiliau ymarferol, trefniadol a chymdeithasol ynghyd â safon uchel o ddeheurwydd a chydsymudiad hefyd yn hanfodol.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.