Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cymhwyster hwn yn eich galluogi chi, y dysgwr, i ddangos a chydnabod eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ac i ddangos eich cymhwysedd mewn  amgylchedd gweithle go iawn fel y gallwch weithio mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio yn y diwydiant adeiladu.

Caiff y cymhwyster hwn ei gefnogi gan y Conffederasiwn Mynediad a Sgaffaldio Cenedlaethol (NASC).

Cipolwg

  Rhan Amser

  12 mis

  Conffederasiwn Mynediad a Sgaffaldio Cenedlaethol (NASC)

Cynnwys y Rhaglen


Mae’n ofynnol i ymgeiswyr gwblhau’r unedau canlynol ar y Diploma Lefel 2 mewn Sgaffaldio: 

 • Atal cwympiadau ym maes sgaffaldio L/504/7891 
 • Gwybod am wybodaeth dechnegol, meintiau a chyfathrebu ag eraill A/504/7854  
 • Gwybodaeth am dechnoleg adeiladu L/504/7860 
 • Iechyd, diogelwch a lles ym maes adeiladu a diwydiannau cysylltiedig J/504/7856 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau to H/506/5121 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau tŵr alwminiwm parod D/506/5120 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau cantilifer K/506/5119 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau tŵr sylfaenol D/506/5117 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau annibynnol a phwtlog sylfaenol L/506/5114 
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau cawell sylfaenol R/506/5115 

Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio (Adeiladu) - Sgaffaldio 600/8244/6.

 • Cydymffurfio ag Iechyd, Diogelwch a Lles Cyffredinol yn y Gweithle A/503/1170
 • Cydymffurfio ag Arferion Gwaith Cynhyrchiol yn y Gweithle J/503/1169
 • Codi a Datgysylltu Sgaffaldiau Cantilifer yn y Gweithle R/600/8276
 • Codi a Datgysylltu Sgaffaldiau Annibynnol a Chawell yn y Gweithle D/600/8264
 • Codi a datgysylltu tyrau sgaffaldiau symudol a sefydlog yn y gweithle T/600/8271
 • Codi a datgysylltu sgaffaldiau palmant neu do yn y gweithle M/600/8298
 • Symud, Trin a Storio Adnoddau yn y Gweithle F/503/1171
 • Defnyddio Darpariaeth Systemau a/neu Gyfarpar Amddiffyn rhag Cwympiadau yn y Gweithle M/600/8303  

Datblygwyd y cymhwyster hwn ar gyfer cael ei gyflawni mewn amgylchedd gweithle go iawn sy'n golygu bod angen i chi fod yn gyflogedig i ymgymryd â'r cymhwyster hwn.  Mae’r cymhwyster hwn yn galluogi’r dysgwr i ddangos a chydnabod ei sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ac i ddangos ei gymhwysedd mewn amgylchedd gweithle go iawn fel y gall weithio mewn Gweithrediadau Mynediad a Rigio yn y diwydiant adeiladu.


Dilyniant a Chyflogaeth


Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dechrau’r broses i gael cerdyn CISRS. 
Beth yw Cerdyn CISRS?  Mae'r Cerdyn CISRS yn cael ei enw o’r cynllun hyfforddi Cynllun Cofnodi Sgaffaldwyr y Diwydiant Adeiladu. CISRS yw cynllun diwydiant y DU ar gyfer hyfforddiant sgaffaldiau.  Mae CISRS yn darparu ystod o gardiau sgiliau ar gyfer y rheiny mewn gwahanol rolau sy'n ymwneud â sgaffaldiau.

Dulliau asesu


 • Portffolio ar gyfer NVQ
 • Asesiadau ymarferol
 • Arholiadau a phrofion ar-lein

Cewch eich asesu yn erbyn set o ddatganiadau perfformiad a gwybodaeth sydd wedi deillio o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer eich maes galwedigaethol.  Byddwch yn cael eich hyfforddi a’ch asesu gan hyfforddwr sy'n gymwys yn alwedigaethol ac sydd â chymhwyster a'i swydd yw eich helpu i gwblhau eich cymhwyster chi.

Gofynion Mynediad


Does dim unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer dilyn y cymhwyster hwn. Gellir gwneud y cymhwyster hwn heb unrhyw hyfforddiant blaenorol neu gymwysterau yn y maes pwnc hwn.

Rhaid i ymgeiswyr nad oes ganddynt radd G neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg (neu gyfwerth) wneud cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu.

Costau Ychwanegol


Dim.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.