Skip to main content

Disgrifiad Rôl ar gyfer Aelodau Annibynnol

Rhagarweiniad a Chwmpas
 1. Mae’r disgrifiad rôl hwn yn crynhoi dyletswyddau, cyfrifoldebau a nodweddion personol aelodau annibynnol y Bwrdd. Mae’r termau ‘Bwrdd’ a ‘chorff llywodraethu’ yn cyfeirio at Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ill dau.
 2. Mae’r disgrifiad rôl yn mynd ochr yn ochr â, ac yn crynhoi agweddau ar, y Cod Llywodraethu Da ar gyfer Colegau yng Nghymru (‘y Cod’), sy’n darparu arweiniad i aelodau Bwrdd ar:
  • y safonau ymddygiad ac atebolrwydd a ddisgwylir ganddynt yn eu rôl fel llywodraethwyr y Coleg ac ymddiriedolwyr elusen;
  • egwyddorion a gwerthoedd y Coleg a gwasanaeth cyhoeddus yn fwy cyffredinol;
  • dull y Coleg o fynd i’r afael â materion megis cyfrinachedd a datganiadau o fuddiant.
  • Gofynnir i bob aelod o’r Cyngor ymrwymo i’r Cod ar benodiad ac i gadarnhau eu derbyniad parhaus o’i delerau yn flynyddol.
 3. Caiff y disgrifiad rôl ei lywio gan y canlynol, a ddarperir i aelodau newydd y Bwrdd ar eu penodiad a gellir eu diweddaru o bryd i’w gilydd yr:
  • Erthyglau Cymdeithasu
  • Cod Llywodraethu Addysg Bellach;
  • Rheoliadau ac arweiniad y Comisiwn Elusennau.
  • Protocol Gweithredol PCYDDS/CSG
 4. Caiff y disgrifiad rôl ei adolygu o bryd i’w gilydd gan Bwyllgor Chwilio a Llywodraethu’r Bwrdd a chaiff ei gadarnhau ar ddechrau unrhyw broses recriwtio ar gyfer aelodau newydd o’r Bwrdd.
Trosolwg o ddyletswyddau aelodaeth
 1. Mae aelodau’n gyfrifol am arfer y swyddogaethau a’r pwerau a esbonir yn yr Erthyglau Cymdeithasu. Mae gan aelodau gyfrifoldeb dros sicrhau bod y corff llywodraethu’n ymddwyn yn unol â’r Erthyglau Cymdeithasu a gyda rheolau a rheoliadau mewnol y sefydliad. Dylent geisio cyngor gan y Clerc mewn unrhyw achos o ansicrwydd.
 2. Mae gan aelodau rôl allweddol i’w chwarae o ran sicrhau bod busnes y corff llywodraethu yn cael ei gyflawni’n effeithlon, yn effeithiol, ac mewn modd sy’n briodol ar gyfer ymddygiad cywir busnes cyhoeddus. Disgwylir i bob aelod baratoi’n iawn ar gyfer cyfarfodydd, i fynychu’r holl gyfarfodydd heblaw bod yna resymau neilltuol yn berthnasol, i wneud cyfraniadau rhesymol ac adeiladol i ddadleuon ac i wneud eu gwybodaeth a’u harbenigedd ar gael i’r corff llywodraethu wrth i gyfle godi.
 3. Yn ychwanegol i’w haelodaeth o’r corff llywodraethu, fel arfer gofynnir i aelodau ymuno ag un neu fwy o is-bwyllgorau. Efallai gofynnir iddynt hefyd i weithredu fel yr aelod arweiniol dynodedig ar gyfer maes busnes penodedig. Mae’n bosibl y gwahoddir aelodau hefyd i gynrychioli’r Corff Llywodraethu ar bwyllgorau priodol PCYDDS.
 4.  Disgwylir i aelodau gefnogi’r sefydliad yn ei weithgareddau myfyrwyr a chymunedol, gan gynnwys trwy bresenoldeb mewn digwyddiadau seremoniol a digwyddiadau cyflwyno gwobrau.
 5. Mae gan aelodau gyfrifoldeb cyfunol dros y penderfyniadau a gyrhaeddir gan y corff llywodraethu.
 6. Rhaid i aelodau gadw penderfyniadau’r corff llywodraethu a safbwyntiau a fynegir gan aelodau unigol yn gyfrinachol. Mae dyletswydd cyfrinachedd yn parhau hyd yn oed wedi i unigolyn beidio â bod yn aelod.
Safonau
 1. Disgwylir i aelodau ddilyn y Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus a nodir gan Bwyllgor Nolan ar Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus, sy’n annog anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, didwylledd, gonestrwydd, ac arweinyddiaeth. Rhaid iddynt hefyd sicrhau bod y corff llywodraethu yn cynnal ei hun yn unol â’r Egwyddorion hyn, a restrir yn llawn yn y Cod, trwy gymryd rhan weithredol mewn unrhyw broses o adolygu effeithiolrwydd llywodraethiant fel y pennir gan y Bwrdd. 
 2. Yn ganolog i’r modd y cynhelir busnes cyhoeddus mae’r ffaith y dylai aelodau o’r corff llywodraethu ymddwyn yn ddiduedd, a chael eu gweld yn ymddwyn yn ddiduedd, ac ni ddylent gael eu dylanwadu yn eu rôl fel llywodraethwyr gan gysylltiadau cymdeithasol neu fusnes. Disgwylir i aelodau a benodir wneud datgeliad llawn ac amserol o fuddiannau o’r fath yn flynyddol yn unol â’r gweithdrefnau a gymeradwyir gan y corff llywodraethu. Wedi hynny mae rhaid iddynt, cyn gynted ag sy’n ymarferol, ddatgelu unrhyw fuddiant sydd ganddynt mewn unrhyw fater a drafodir, a derbyn dyfarniad y Cadeirydd mewn perthynas â rheoli’r sefyllfa honno. Darperir arweiniad manwl ar wneud a rheoli gwrthdaro buddiannau yn y Cod. 
 3. Mae’r Coleg yn elusen gofrestredig a’i gorff llywodraethu felly yw corff llywodraethu’r elusen. Mae aelodau’r corff llywodraethu hefyd yn ymddiriedolwyr yr elusen. Mae gan ymddiriedolwyr gyfrifoldeb dros sicrhau bod y corff llywodraethu yn goruchwylio defnydd effeithlon ac effeithiol o adnoddau’r sefydliad er budd ei ddibenion elusennol, yn cynnal ei hyfywedd ariannol hirdymor, ac yn diogelu ei asedau. Hefyd bod mecanweithiau priodol yn bodoli i sicrhau rheolaeth ariannol ac ar gyfer atal twyll. 
 4. Dan reolau’r Comisiwn Elusennau, mae rhai amgylchiadau’n atal penodi unigolyn fel ymddiriedolwr. Caiff yr amgylchiadau hyn eu gwirio cyn penodi. Yn dilyn penodiad, mae’r broses flynyddol o ddatgan buddiannau hefyd yn cael ei defnyddio fel mecanwaith i gadarnhau parhad cymhwyster aelodau i weithredu fel ymddiriedolwyr. Rhaid i aelodau hysbysu’r Clerc ar unwaith am unrhyw newidiadau i’w hamgylchiadau sy’n effeithio ar eu cymhwyster i fod yn ymddiriedolwyr.
Busnes y Sefydliad
 1. Mae gan aelodau gyfrifoldeb dros sicrhau bod y corff llywodraethu’n arfer rheolaeth dros gyfeiriad strategol y Coleg trwy broses gynllunio effeithiol, a bod perfformiad y Coleg yn cael ei asesu’n ddigonol yn erbyn yr amcanion y mae’r corff llywodraethu wedi’u cymeradwyo. 
 2. Anogir aelodau i sefydlu perthnasoedd gwaith adeiladol a chefnogol gyda gweithwyr y Coleg y byddant yn dod i gysylltiad â nhw. Fodd bynnag, rhaid i aelodau adnabod y gwahaniad iawn rhwng llywodraethiant a rheolaeth weithredol a dylent osgoi ymwneud â rheolaeth weithredol y sefydliad o ddydd i ddydd.
Y Rôl Allanol
 1. Efallai gofynnir i aelodau gynrychioli’r corff llywodraethu a’r Coleg yn allanol. Cânt eu briffio’n llawn gan y Coleg er mwyn eu galluogi i gyflawni’r rôl hon yn effeithiol. 
 2. Efallai gofynnir i aelodau, ar ran y Coleg, i ddefnyddio eu sgiliau rhwydweithio am ystod o resymau er enghraifft, i gefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr ac i ddenu grantiau a buddsoddiad. 
 3. Mae’n bosibl y gofynnir i aelodau chwarae rôl yn ymwneud â chysylltu rhwng budd-ddeiliaid allweddol a’r Coleg. Cânt eu briffio’n llawn gan y Coleg er mwyn eu galluogi i gyflawni’r rôl hon yn effeithiol. Fodd bynnag, rhaid i’r rôl hon yn benodol gael ei chyflawni mewn dull a gydlynir yn ofalus gyda swyddogion a staff uwch eraill y Coleg.
Personol
 1. Disgwylir i aelodau feddu ar ymrwymiad personol cryf i Addysg Bellach ac Uwch ac i genhadaeth, gwerthoedd, nodau ac amcanion y Coleg.
 2. Disgwylir i aelodau ymddwyn mewn modd teg a diduedd bob amser er budd y Coleg cyfan, gan ddefnyddio barn annibynnol a chynnal cyfrinachedd fel bo’n briodol. 
 3. Mae’r Coleg yn ymrwymedig i greu cymuned ddysgu a gwaith gynhwysol sy’n rhydd o wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth, a ble mae’r holl staff a myfyrwyr yn cael eu cefnogi, eu parchu ac yn gallu dangos eu potensial. Ei nod yw creu diwylliant o ddidwylledd lle mae pobl yn teimlo eu bod yn ddiogel ac yn cael eu gwerthfawrogi a lle mae perthnasoedd rhyngbersonol da. Disgwylir i aelodau’r corff llywodraethu arddangos yr un ymddygiadau a ddisgwylir gan staff a myfyrwyr. 
 4. Ar ôl cael eu penodi rhaid i aelodau gymryd rhan mewn sesiwn gynefino a drefnir ar eu cyfer gan y Coleg. Wedi hynny disgwylir iddynt gymryd rhan mewn digwyddiadau datblygu a gweithgareddau a drefnir gan y Coleg i’w cefnogi yn eu rôl, a all gael eu darparu’n fewnol neu’n allanol, ac mewn unrhyw broses arfarnu.
Manyleb yr unigolyn
 1. Disgwylir i bob aelod annibynnol allu dangos y canlynol:
  • Dealltwriaeth o Egwyddorion Nolan a pharodrwydd i gadw atynt.
  • Ymrwymiad a brwdfrydedd ynghylch cenhadaeth a gwerthoedd y Coleg, ei ymdrech i gyflawni rhagoriaeth, ei genhadaeth ddinesig a’i uchelgeisiau strategol yng Nghymru a thu hwnt.
  • Gwerthfawrogiad o’r gwerth a ddaw’r Coleg i’w gymunedau yng Nghymru.
  • Gallu i gyfrannu at wella profiad myfyrwyr y Coleg a’u cyflogadwyedd.
  • Ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
  • Ymrwymiad i natur ddwyieithog y Coleg ac i wella iaith a diwylliant Cymru.
  • Gonestrwydd, barn gadarn a meddwl ymchwilgar.
  • Y gallu i feddwl yn strategol, gwneud penderfyniadau rhesymegol, dadansoddi gwybodaeth ac yna herio’n adeiladol fel ffrind critigol, gan gynnig cyngor call a doeth.
  • Y gallu i gefnogi a gweithio’n effeithiol gydag aelodau eraill y corff llywodraethu ac uwch swyddogion y sefydliad.
  • Sgiliau cyfathrebu da.
  • Bod ar gael i baratoi ar gyfer cyfarfodydd y corff llywodraethu a phwyllgorau a bod yn bresennol ynddynt.
  • Ymrwymiad i gymryd rhan yng ngwaith ehangach y Coleg trwy fynychu digwyddiadau priodol.
  • Gallu a pharodrwydd i hyrwyddo’r Coleg yn y gymuned ehangach.
 2. Yn ychwanegol, disgwylir i aelodau fod â phrofiad mewn un maes neu fwy a bennir gan y corff llywodraethu yn unol â’i ofynion o ran galluogrwydd a sgiliau a phrofiad aelodau presennol. Mae’r corff llywodraethu wedi pennu bod y meysydd arbenigedd canlynol yn cynrychioli ei brif ofynion o ran galluogrwydd:
  • Addysg bellach ac/neu uwch.
  • Cynllunio strategol; busnes a chyllid; marchnata;
  • Cyfrifeg, archwilio a risg;
  • Taliadau; pensiynau;
  • Entrepreneuriaeth; codi arian;
  • Ystadau a datblygu eiddo;
  • Cydraddoldeb ac amrywiaeth;
  • Materion cyfreithiol a rheoliadol;
  • Adnoddau dynol;
  • Y Gymraeg a dwyieithrwydd:
  • Cenhadaeth ddinesig a chysylltiadau allanol;
Ymrwymiad o ran amser a thâl
 1. Bydd yr ymrwymiad o ran amser yn amrywio, ond amcangyfrifir y bydd yn golygu tua 8 - 15 diwrnod y flwyddyn i baratoi ar gyfer cyfarfodydd a bod yn bresennol ynddynt ac i fynychu digwyddiadau. 
 2. Ni roddir tâl i aelodau’r corff llywodraethu ond gall aelodau, trwy weithdrefnau a nodir gan y Clerc, hawlio nôl costau teithio a thebyg a geir wrth gyflawni busnes y corff llywodraethu.

Dyddiad cymeradwyir gan y Bwrdd: 24 Mawrth 2022 Fersiwn: 1.0

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.