Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Technoleg Cerdd a Pherfformiad Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r Cyfryngau Creadigol yn bwnc eang a helaeth, sy’n agor y byd cynhyrchu digidol i’ch doniau creadigol chi. Gyda thechnoleg yn ffynnu, gall eich syniadau ddod yn fyw yn gyflym ar y sgrîn fawr neu’r sgrîn fach. Mae’r cwrs hwn yn llwybr braf ac arloesol i’r cyfryngau, ac fe’i cynlluniwyd i roi cyfleoedd arbenigol i chi os ydych chi’n bwriadu camu i’r diwydiant cyfryngau megis effeithiau gweledol, cynhyrchu sain, goleuo stiwdio, cynhyrchu ffilmiau, gwneud a golygu ffilmiau byr a fideos.

Bydd y profiadau ymarferol hyn yn caniatáu i chi adeiladu portffolio sy'n eich hyrwyddo eich hun ar gyfer addysg uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth. Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i'ch brwdfrydedd a'ch chwilfrydedd yn y cyfryngau, yn aml mewn disgyblaeth benodol, i archwilio ac ymestyn eich diddordeb o fewn profiad dysgu ymdrwythol, llawn amser gan ddefnyddio’r technegau digidol diweddaraf. Byddwch yn adeiladu eich hyder yn eich archwiliad creadigol, a fydd yn annog eich datblygiad personol a’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer addysg uwch neu ddiwydiant.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i’r cwrs Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol L3 ac yn y pen draw i fyd gwaith. Fe gewch y cyfle i ddatblygu'r sgiliau hyn trwy gyfrannu i syniadau newydd ac arbrofi yn ogystal â chael eich cyflwyno i ystod o weithgareddau a fydd yn eich ysbrydoli ac yn arloesol wrth i chi ddatblygu a chreu prosiect terfynol cyfryngau digidol.

Mae gennym switiau cyfrifiadurol â’r holl gyfarpar angenrheidiol, lle byddwch yn dod o hyd i’r meddalwedd diweddaraf a thechnoleg fodern, tra bod ein hystafelloedd recordio a’n stiwio ffilm ar y safle yn cynnwys  camerâu DSLR proffesiynol o safon y diwydiant.

Mae gan ein hadran cyfryngau creadigol a digidol gysylltiadau cryf ar draws y diwydiant, felly byddwch chi’n elwa o arbenigwyr yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio a gallech gael y cyfle i gofrestru ac ennill gwobrau ffilm a theledu cenedlaethol yn ogystal â bod yn rhan o’n ‘Clwb Ffilm’ gwobrwyog.

 

Nodweddion y Diwydiant:

  • Cyfleusterau cynhyrchu rhagorol yn cynnwys stiwdio gynhyrchu’r cyfryngau bwrpasol 1,000 troedfedd sgwâr gyda goleuadau stiwdio/symudol.
  • Camerâu fideo DSLR ansawdd HD - cyfarpar sain ansawdd darlledu
  • Stiwdio Toon Boom a Meddalwedd Animeiddiad Stiwdio Dragon
  • Switiau cyfrifiadurol Apple Macintosh sy’n rhedeg Adobe Premiere, Prelude, Photoshop, Illustrator, After Effects, Audition, Encore, InDesign, Dreamweaver, Logic X.
  • Staff ac ymarferwyr tra chymwys sydd â phrofiad yn y diwydiant.
  • Cysylltiadau cryf â’r diwydiant yn lleol a chenedlaethol

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs Cynhyrchu yn y Cyfryngau Creadigol Lefel 2 yn cynnwys naw uned, sy’n cwmpasu er enghraifft:

  • Cyflwyniad i ddulliau a sgiliau cyfryngau creadigol
  • Archwilio cynhyrchu a thechnoleg sain
  • Deall cynulleidfa mewn cynhyrchu yn y cyfryngau creadigol.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys naill ai Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol (Ôl-16) neu Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mewn maes pwnc sy'n cwmpasu ystod anhygoel o destunau a disgyblaethau, o animeiddio i ffotograffiaeth i gyfarwyddo fideos a chynllunio gemau fideo, bydd wastad dewis gennych o ran gyrfa yn y dyfodol.  Mae hwn yn amser hynod gyffrous i'r diwydiant Cyfryngau Creadigol yng Nghymru sy'n arwain at gyfleoedd gwaith ar garreg ein drws gydag Yr Egin yng Nghaerfyrddin a stiwdios y BBC yng Nghaerdydd. Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth ac mae’n darparu sgiliau trosglwyddadwy a all arwain at hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau.

Asesu'r Rhaglen

Asesir unedau yn fewnol. Hefyd byddwch yn creu prosiect mawr terfynol.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith cyfryngau neu gelf a dylunio i’w cyfweliad.

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.  Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 3 gael o leiaf 5 TGAU gradd A* - C a rhaid iddynt gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.