Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen

Ydych chi’n frwdfrydig naill ai am Actio, Canu, Dawnsio neu’r Celfyddydau Cynhyrchu, yna dyma’r cwrs ar eich cyfer chi! Bydd y cwrs hwn yn darparu ac yn caniatáu i chi ddatblygu eich gwybodaeth greiddiol o fewn perfformiad neu theatr dechnegol a fydd yn hyrwyddo eich sgiliau ar gyfer clyweliadau a chyfweliadau mewn ysgolion galwedigaethol neu brifysgolion.

Rhoddir cyfleoedd i chi archwilio ac i dyfu eich archwiliad creadigol sy’n eich caniatáu i adeiladu portffolio o brofiadau o amrywiol ddisgyblaethau perfformiad ynghyd â phrofiadau yn y diwydiant. Cwrs hynod ymarferol yw hwn sy'n eich ymdrwytho mewn ymarfer rhyngddisgyblaethol blaengar gan eich paratoi i gamu i 21ain ganrif y diwydiant celfyddydau perfformio.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i ysgolion galwedigaethol neu brifysgol neu yn y pen draw i fyd gwaith. Bydd ein Cwrs L3 yn dysgu i chi’r sgiliau technegol i wneud i'ch gwaith sefyll allan a bydd yn rhoi’r wybodaeth a'r ysbrydoliaeth i chi i archwilio eich syniadau perfformiad eich hun. Mae gennym ymagwedd hyblyg gyda ffocws ar wneud perfformiad ar gyfer ystod o sefyllfaoedd gan gynnwys theatr gorfforol, perfformiad dramatig, ffilm, safle benodol, dawns gyfoes a theatr gerdd.

Mae gennym gysylltiadau diwydiant rhagorol a chyfleoedd cyfoethogi sy'n eich caniatáu i weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant fel Frantic Assembly, Gwyn Emberton Dance a Theatr y Ffwrnes yn ogystal â chydweithio â meysydd eraill y diwydiannau creadigol.

Mae gennym gyfleusterau rhagorol, sy’n cynnwys theatr berfformio newydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol a stiwdio ddawns eang yn ogystal ag amrywiol fannau ymarfer. Yn ogystal mae cyfleoedd i astudio dramor drwy raglen Erasmus.

Mae graddedigion cyrsiau’r adran Celfyddydau perfformio a Chelfyddydau Cynhyrchu wedi mynd ymlaen i astudio Actio a Theatr Dechnegol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Canolfan Ddrama Llundain ac Ysgol Actio Birmingham, Theatr Gerdd yn Ysgol Actio Guildford, Drama Gymhwysol a Theatr Gymunedol yn LIPA ac Ysgol Actio Birmingham a Dawns yn Middlesex, Roehampton, Prifysgol Dwyrain Llundain a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio / Dawns a’r Celfyddydau Cynhyrchu yn cynnwys 14 uned dros ddwy flynedd, sydd yn cwmpasu er enghraifft:

 • Egwyddorion perfformiad
 • Ymgysylltu â chynulleidfa
 • Paratoi ar gyfer dilyniant
 • Datblygu sgiliau perfformio a chynhyrchu

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys naill ai’r Fagloriaeth Cymru Uwch (Ôl-16) neu Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.

Mae perfformiadau diweddar yn cynnwys:

  • Lilies on the Land (Y Ffwrnes a Rheilffordd Gwili)
  • Blue Remembered Hills (Y Ffwrnes) 
  • Caucasian Chalk Circle gan Bertolt Brecht
  • Under Milk Wood (Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru)
  • Somewhere Not Home (Darn a luniwyd o waith Edward Hopper)
  • Here We Just Are (Darn a luniwyd yn seiliedig ar Dylan Thomas)
  • The Trial addaswyd gan Steven Berkoff
  • DNA (Rhan o raglen Connections y National Theatre a berfformiwyd yn The Egg, Theatre Royal, Caerfaddon)
  • Long Day (Ffilm a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr ac a ddangoswyd gyntaf yn Y Ffwrnes)
  • Chwedlau Grimm ac A Midsummer Night’s Dream (Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru)
  • Ignite (Arddangosiad perfformio yn Y Ffwrnes)

Trywydd Dawns Lefel 3

Bydd Dawns yn rhoi’r cyfle i chi ddatblygu eich sgil fel perfformiwr dawns a choreograffydd mewn ystod o wahanol arddulliau dawns megis bale, jazz, dawns fasnachol a dawns gyfoes. Mae’n ffurf bleserus o ymarfer corff yn ogystal â bod yn ffordd o ryddhau creadigrwydd ac egni cadarnhaol. Cewch y cyfle i archwilio gweithiau dawns proffesiynol, gwerthfawrogi dawns mewn modd gwybodus a chreu eich coreograffi eich hun gyda golwg ar ei berfformio. Cyflwynir y cwrs gan dîm hynod fedrus a brwdfrydig mewn amgylchedd dysgu hamddenol ond heriol hefyd. Yn ychwanegol at gael eich dysgu gan y staff yn y coleg byddwch yn cael y cyfle i fynychu dosbarthiadau a gaiff eu harwain gan artistiaid proffesiynol sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y diwydiant ac sydd wedi dysgu mewn colegau dawns nodedig o gwmpas y wlad.

 Mae perfformiadau/Gweithdai diweddar yn cynnwys:

   • Ignite 'Arddangosiad Dawns Blynyddol' (Y Ffwrnes)
   • UDance 2014 (Sherman Cymru)
   • Pick Up the Pace Revisited (Conservatoire Cerddoriaeth a Dawns Trinity Laban)
   • Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair 2013 (Stadiwm y Mileniwm)
   • Premiere Ffilm It’s My Shout y BBC 2013 (Canolfan Mileniwm Cymru)

Trywydd y Celfyddydau Cynhyrchu Lefel 3

Mae'r rhaglen Lefel 3 ddwy flynedd hon yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau yn y Celfyddydau Cynhyrchu (goleuo, sain, adeiladu set, peintio golygfeydd, gwneud modelau a rheoli llwyfan). Anogir dysgwyr i fod yn annibynnol, yn ymchwilgar ac yn gallu ymateb i ofynion gwaith cynhyrchu ar gyfer theatr. Drwy gydol y rhaglen bydd dysgwyr yn ymweld â theatrau lleol a chenedlaethol, mannau perfformio eraill a sioeau masnach yn y DU. Anogir myfyrwyr i gymryd rhan mewn hyfforddiant sy’n benodol i’r diwydiant.

  • Gweithio mewn safleoedd lleol megis Y Ffwrnes, y Lyric a lleoliadau eraill megis Ty Newton, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Boathouse Dylan Thomas
  • Datblygu sgiliau mewn goleuo, sain, adeiladu set, peintio golygfeydd, gwneud modelau a rheoli llwyfan. Mae gan y cwrs gysylltiad cryf â chwmnïau proffesiynol gan gynnwys Avolites, Robe, T & M a Stage Electrics
  • Caiff myfyrwyr y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdai Intelligent Lighting System a gynhelir ar y campws neu mewn lleoliad theatr

Dilyniant a Chyflogaeth

Er ei fod yn sector cystadleuol o fewn perfformiad, mae yna nifer anhygoel o gyfleoedd gwaith o fewn y sector celfyddydau perfformio a theatr dechnegol.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau trosglwyddadwy i chi a allai eich arwain at hyfforddi mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau megis Perfformiwr, athro/athrawes, gweinyddwr celfyddydau, coreograffydd, newyddiadurwr darlledu, dylunydd gwisgoedd, technegydd goleuo, artist colur, therapydd celf, rheolwr llwyfan a chyfarwyddwr.

Cewch eich dysgu gan ystod o diwtoriaid sydd â llawer o flynyddoedd o brofiad o bob rhan o’r diwydiant a fydd yn eich tywys ac yn cefnogi eich opsiynau gyrfaol. Mae hwn yn amser hynod gyffrous i'r diwydiannau Creadigol yng Nghymru sy'n arwain at gyfleoedd gwaith ar garreg eich drws gydag Yr Egin yng Nghaerfyrddin a stiwdios y BBC yng Nghaerdydd.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth.

Asesu'r Rhaglen

Asesir unedau yn fewnol. Hefyd byddwch yn creu prosiect mawr terfynol.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i bob ymgeisydd fynychu gweithdy a chyfweliad ac arddangos lefel gallu.

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 gael o leiaf 4 TGAU gradd A* - C. Dylai un ohonynt fod naill ai’n Fathemateg neu Saesneg.

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.