Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Estynedig Lefel 3 UAL mewn Perfformio a Chynhyrchu Cerddoriaeth

Disgrifiad o'r Rhaglen

Os ydych yn frwdfrydig am gerddoriaeth dda, yna archwiliwch a datblygwch eich holl sgiliau sy’n gysylltiedig â chreu, cynhyrchu a pherfformio yma yng Ngholeg Sir Gâr!

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r wybodaeth bynciol eang a helaeth a fydd yn cwmpasu ystod eang o dechnegau cyfansoddi a chynhyrchu gan ddefnyddio meddalwedd o safon y diwydiant ac amrywiaeth o offerynnau a phrosesyddion caledwedd.

Bydd y profiadau ymarferol hyn yn caniatáu i chi adeiladu portffolio sy'n eich hyrwyddo eich hun ar gyfer addysg uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth. Byddwch yn ennill sgiliau ymarferol a fydd yn meithrin eich hyder yn eich archwiliad creadigol, a fydd yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi wrth dderbyn profiadau ymarferol o’r radd flaenaf.

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae ein cwrs Perfformio a Chynhyrchu yn gyflwyniad â ffocws ar yrfa i'r diwydiant cerddoriaeth modern ar un o ddwy lefel.  Rydym yn darparu cyfleoedd i archwilio a datblygu sgiliau trwy brosiectau ymarferol sydd wedi'u cynllunio i adlewyrchu arferion cyfredol ac i roi profiad o sefyllfaoedd y byd go iawn.

Fel myfyriwr, bydd gennych fynediad i'n switiau cynhyrchu ag adnoddau da; mae'r rhain yn cynnwys stiwdio recordio o ansawdd uchel gyda lleoedd recordio pwrpasol, swît gynhyrchu cerddoriaeth a’i dyluniad yn ffocysu ar sain, ystafell ffrydio darlledu byw, a stiwdio gyfryngau gydag oriel ategol. Mae gan bob ystafell ddosbarth gymwysiadau golygu a recordio o safon diwydiant yn ogystal â Mac ar gyfer pob myfyriwr.   Trwy'r flwyddyn cynhelir gweithdai amrywiol i ddatblygu sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y gwahanol gyfleusterau sydd ar gael.

Cynnwys y Rhaglen

Fel rhan o'n rhaglen astudio byddwch yn gallu dewis ac archwilio rolau swyddi mewn prosiectau penodol sy'n cynnwys y canlynol:  Cerddor (Sgiliau Perfformio ac Ymarfer)

  •         Peiriannydd Sain Byw
  •         Rheolwr Digwyddiadau
  •         Recordydd Sain (Stiwdio Recordio a Byw)
  •         Peiriannydd Cymysgu (Stiwdio Recordio)
  •         Cynhyrchydd (Dilyniannu, Samplu, Cymysgu a Recordio)
  •         Dylunydd Sain (Sain i Ddelwedd, Synthesis)
  •         Cyfansoddwr (Sain i Ddelwedd, Cyfansoddi a threfnu)
  •         Peiriannydd FfrydioDilyniant a Chyflogaeth

Mewn maes pwnc sy'n cwmpasu ystod anhygoel o bynciau a disgyblaethau, mae cyflogadwyedd yn ffactor allweddol sydd wedi’i integreiddio i'r cwrs.  Rydym yn ymroddedig i roi i chi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch neu gyflogaeth.

Mae’r twf mewn technoleg ddigidol wedi arwain at gynnydd mewn swyddi ac mae’n amser hynod gyffrous i’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru. Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r sgiliau trosglwyddadwy a allai eich arwain at hyfforddi mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau megis fel cerddor, peiriannydd sain, technegydd sain, therapydd cerdd neu athro.

Asesu'r Rhaglen

Asesir unedau yn fewnol. Hefyd byddwch yn creu prosiect mawr terfynol.

Gofynion y Rhaglen

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith cerdd i’w cyfweliad ac os gallant ganu offeryn, ddangos lefel eu gallu. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.    

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y cwrs Lefel 3 gael o leiaf 5 TGAU gradd A*-C gan gynnwys naill ai mathemateg, Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg. 

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs Bydd myfyrwyr nad oes ganddynt hyd yn hyn y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.