Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth - Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

Disgrifiad o'r RhaglenRhaglen dysgu yn y gweithle ar Lefel 3 yw Prentisiaeth lle mae'r dysgwr yn 'ennill wrth ddysgu'. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr sy'n cael eu cyflogi fel Cynorthwywyr Dysgu neu weithwyr cymorth tebyg sydd ag elfen o gyfrifoldeb o fewn rôl eu swydd. Caiff y Prentis ei gyflogi a bydd yn derbyn o leiaf y cyflog prentisiaeth lleiafswm. Bydd y Prentis yn mynychu'r coleg ar un prynhawn/nos a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.
  • Staff profiadol, gwybodus a chefnogol yn cyflwyno unedau yn y coleg.

Dilyniant a ChyflogaethRhaglen dysgu yn y gweithle ar Lefel 3 yw Prentisiaeth lle mae'r dysgwr yn 'ennill wrth ddysgu'. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr sy'n cael eu cyflogi fel Cynorthwywyr Dysgu neu weithwyr cymorth tebyg sydd ag elfen o gyfrifoldeb o fewn rôl eu swydd. Caiff y Prentis ei gyflogi a bydd yn derbyn o leiaf y cyflog prentisiaeth lleiafswm. Bydd y Prentis yn mynychu'r coleg ar un prynhawn/nos a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.


Cynnwys y RhaglenDiploma Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

Mae'r unedau gorfodol yn cynnwys: Deall datblygiad plant a phobl ifanc; deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc; Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn gwaith gyda phlant a phobl ifanc; cefnogi iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc; cefnogi gweithgareddau dysgu.

Enghraifft o unedau dewisol: Cefnogi datblygiad llythrennedd; cefnogi datblygiad rhifedd; darparu cymorth dwyieithog ar gyfer dysgu ac addysgu; cefnogi plant a phobl ifanc yn ystod cyfnodau o newid yn eu bywydau; arwain gweithgaredd allgyrsiol; arwain ac ysgogi eraill.

  • SHC Lefel 2 Cymhwyso Rhif
  • SHC Lefel 2 Cyfathrebu
  • SHC Lefel 2 Technoleg Gwybodaeth
  • Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.


Gofynion y RhaglenRhaid i brentisiaid fod yn cael eu cyflogi fel aelodau o'r gweithlu ysgol sy'n cefnogi gwaith dysgu ac addysgu disgyblion mewn maes sy'n gofyn am wybodaeth a sgiliau arbenigol. Yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.