Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ein hymateb i Covid 19.

Mae lledaeniad Covid 19 drwy’r gymuned ers Gwanwyn 2020 wedi cyflwyno heriau unigryw a digynsail i ni yn y Coleg, ac i gymdeithas yn gyffredinol.  Drwy gydol yr adeg hon, ein blaenoriaeth oedd diogelwch a lles ein myfyrwyr a'n staff a pharhad addysgu, dysgu ac asesu.  Ers dychwelyd i gampysau’r Coleg ym mis Mehefin 2020, rydym wedi ceisio cynnal dull gweithredu tra manwl a seiliedig ar risg i ail-agor ac isod mae rhai o’r mesurau rydym wedi eu rhoi ar waith:

Asesiad risg

Mae ein gweithredu’n cael ei lywio gan asesiad risg trosfwaol y Coleg, y gellir cael manylion amdano yma.  Mae hon yn ddogfen fyw ac mae’n newid yn barhaus, gan adlewyrchu’r risgiau sy’n dod i’r amlwg yn y rhanbarth ac yn y wlad yn ehangach.  Cytunir ar hon a’i hadolygu’n rheolaidd gan ein Pwyllgor Iechyd a Diogelwch.

Nifer y myfyrwyr ar y campws

Am 3 wythnos gyntaf y tymor fe wnaethom gyfyngu nifer y myfyrwyr ar y campws i 50% ar unrhyw un adeg.  Bydd y patrwm hwn yn parhau tan hanner tymor.  Cyn hanner tymor, bydd cyhoeddiad yn cael ei wneud ynghylch ein dull gweithredu wrth arwain at y Nadolig. 

Grwpiau cyswllt ar gyfer myfyrwyr

Yn wahanol i rai colegau, rydym yn elwa’n fawr o’r ffaith bod ein myfyrwyr wedi’u gwasgaru’n eang ar draws 7 campws.  Neilltuir pob myfyriwr i grwpiau cyswllt (swigod) yn seiliedig ar y maes cwricwlwm y maent yn astudio ynddo.  Mewn meysydd cwricwlwm mwy o faint, yn aml mae’r rhain yn cael eu hisrannu’n grwpiau blwyddyn.  Defnyddir y rhain os bydd angen i ni eu defnyddio at ddibenion Tracio ac Olrhain.

Cadw pellter cymdeithasol

Mae cadw pellter cymdeithasol yn fesur lliniaru allweddol yn y Coleg.  Mae'n ofynnol i staff aros o leiaf 2m oddi wrth fyfyrwyr yn y dosbarth, mewn ardaloedd cyhoeddus a lleoliadau cymunedol.  Lle nad yw hyn yn bosibl, ee, mewn gweithdai, sefyllfaoedd gofal un i un neu salonau, mae mesurau lliniaru eraill megis sgriniau persbecs, masgiau neu feisorau yn ofynnol.  Lle bo hynny’n briodol, mae ardaloedd wedi’u marcio â pharthau cadw pellter cymdeithasol o 2m. Yn ogystal, mae’n ofynnol i fyfyrwyr gadw pellter cymdeithasol o 2m mewn ardaloedd cymunedol.

Gorchuddion wyneb

Mae gorchuddion wyneb yn orfodol ar gyfer myfyrwyr a staff ym mhob ardal gymunedol o fewn adeiladau’r coleg. Mae’n ofynnol hefyd i fyfyrwyr wisgo’r rhain ar gludiant i’r coleg ac oddi yno. Mewn meysydd dysgu galwedigaethol, mae Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ychwanegol hefyd yn cael ei wisgo, ee, salonau trin gwallt a gweithdai adeiladu, ac ati, sy’n gymesur â’r diogelu sy’n ofynnol ar gyfer gweithio yn y diwydiant.

Golchi dwylo a diheintio

Mae golchi dwylo’n rheolaidd a’u diheintio’n cael ei annog yn gryf, ac mae cannoedd o beiriannau hylif diheintio dwylo awtomatig wedi’u gosod ledled ein hystâd er mwyn caniatáu hyn.  Gofynnir am ddiheintio dwylo wrth i fyfyrwyr a staff fynd i mewn i adeiladau, ystafelloedd dosbarth a gweithdai’r coleg ac wrth eu gadael.

Hyrwyddo a chyfathrebu

Ledled y Coleg, mae posteri a sgriniau teledu yn annog myfyrwyr a staff i gymryd cyfrifoldeb ac i ddilyn protocolau cadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchuddion wyneb ac i olchi neu ddiheintio eu dwylo’n rheolaidd, gan gynnwys ‘Ei ddal - Ei daflu - Ei ddifa’ neu i gadw draw os arddangosir unrhyw symptomau o Covid 19. Mae nifer o ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol wedi'u creu i gyfleu'r un negeseuon ar-lein. Mae pob ymgyrch yn targedu dysgwyr a staff ar draws pob llwyfan ac maent yn cael eu postio ar amserau penodol er mwyn cael yr effaith fwyaf posibl.  Mae ein gwefan, Porth y dysgwyr a Phorth y staff hefyd yn cael eu diweddaru’n rheolaidd ac yn cyfathrebu gwybodaeth allweddol mewn modd amserol.

Cymorth Dysgu

Mae ein tîm o athrawon arbenigol a Chynorthwywyr Cymorth Dysgu (LSAs - AB) a Chynorthwywyr Astudio (AU) profiadol yn parhau i roi cymorth i ddysgwyr mewn sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein hefyd, trwy Google. Gan ddefnyddio ein hofferyn hunanasesu ar-lein, rydym yn gallu nodi anghenion dysgwyr yn gyflym, rhoi datrysiadau cefnogol ar waith a rhoi gwybod i staff am unrhyw ystyriaethau ar gyfer addysgu a dysgu. Mae Cymorth Dysgu yn hyrwyddo dull person-ganolog, lle mae darpariaeth wedi ei theilwra i ddiwallu proffil dysgu unigolyn. Cynllunnir yr holl gymorth i feithrin annibyniaeth yn y coleg ac ymdrechion yn y dyfodol. I gael mwy o gyngor ac arweiniad ynglŷn â chyrchu cymorth academaidd, cysylltwch â Chydlynydd Cymorth Dysgu eich campws.

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo)

Julia Green yw’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo) dynodedig ac mae’n gyfrifol am gynllunio, gweithredu a gwerthuso cymorth ar draws y saith campws. Ynghyd ag Adran Weithredol y Coleg, mae'r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gyfrifol am ffurfio a gweithredu strategaeth ADY y Coleg, sy'n cynnwys Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru). Cysylltwch â’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol i gael mwy o wybodaeth am y ddarpariaeth Cymorth Dysgu yn y coleg Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Diogelu a lles

Mae diogelu a lles ein dysgwyr yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni. Mae gennym nifer o Anogwyr Lles ymroddedig sy’n cwmpasu’r saith campws. Maen nhw’n darparu gwasanaethau cefnogi wyneb yn wyneb ac ar-lein hefyd. Gellir gwneud atgyfeiriadau am gefnogaeth lles ychwanegol drwy’r dysgwyr, yr Anogwyr Dysgu, rhiant/gwarcheidwad/gofalwyr neu asiantaethau cymorth allanol. Yn ogystal, mae ystod o adnoddau hunangymorth ar-lein ar gael i ddysgwyr. Cyflwynir y dysgwyr i'r rhain drwy eu sesiynau tiwtorial, eu Hanogwyr Dysgu neu'r Tîm Lles.

Cynghori

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth cynghori ar gyfer y rheiny sydd angen y lefel hon o gefnogaeth. Unwaith eto, gwneir atgyfeiriadau drwy’r unigolyn, yr Anogwr Dysgu neu’r Tîm Lles. Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi buddsoddi mewn gwasanaeth cynghori ar-lein 24/7 a ddarperir gan ‘Together All’ i alluogi staff a myfyrwyr sydd angen cymorth y tu allan i ddiwrnod y coleg.

Symudiad a symud o amgylch ar y campysau

Rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar symudiad myfyrwyr a staff o gwmpas ein campysau.  Mae yna lwybrau cerdded cyfeiriadol wedi’u marcio, systemau unffordd a systemau ‘chwith a dde’ ar draws yr ystâd.  Mae pob teithio diangen wedi'i atal a lle y bo modd, cynhelir cyfarfodydd digidol.

Cyfarfodydd a chynulliadau

Ar hyd o bryd, ni chynhelir cynulliadau na chyfarfodydd mawr ar ein campysau.  Lle mae angen cyfathrebu torfol, cyflawnir hyn bellach trwy ddulliau digidol.

Dysgu ar-lein

Rydym yn defnyddio dysgu ar-lein i gefnogi myfyrwyr pan nad ydynt ar y campws.  Rydym yn cyflwyno'n bennaf drwy Google classroom ac yn defnyddio Google meet i gynnal gwersi deinamig ar-lein gyda myfyrwyr.  Arweinir ein dull gweithredu gan ein Rheolwr Arloesi Digidol a’n Rheolwr Addysgu a Dysgu.

Ailsefyll TGAU

Eleni mae ein dosbarthiadau ailsefyll TGAU mewn Mathemateg a Saesneg yn cael eu cyflwyno ar-lein er mwyn lleihau’r amser ar y campws. Mae hyn yn adeiladu ar beilot llwyddiannus iawn a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod clo caeth.

Cwricwlwm llai

Yn dilyn cymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru, a chytundeb ar draws y sector addysg bellach, rydym yn cyflwyno cwricwlwm ychydig yn llai na’r arfer.  Mae hwn yn canolbwyntio ar brif gymwysterau myfyrwyr ac yn cydnabod, gydag tharfu posibl trwy gydol y flwyddyn, mai cymwysterau craidd yw'r flaenoriaeth.

Cludiant

Mae bysus a thacsis yn rhedeg gyda chefnogaeth ein cynghorau sir lleol yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Mae'n ofynnol i bob myfyriwr wisgo gorchudd wyneb wrth deithio ar gludiant y coleg ac ar gludiant cyhoeddus.

Neuaddau preswyl

Mae rhai o’n myfyrwyr yn byw yn y neuaddau ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.  Rydym yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac yn cyfathrebu’n ddyddiol â’r Brifysgol.  Mae myfyrwyr yn y neuaddau yn atebol i weithdrefnau Covid 19 a gymhwysir gan y Brifysgol. 

Llyfrgelloedd a chanolfannau dysgu

Mae ein llyfrgelloedd ar agor ar gyfer gwasanaeth clicio a chasglu a gall dysgwyr ddewis llyfrau a fydd yn cael eu hel ynghyd gan ein llyfrgellwyr neu eu darparu’n ddigidol.  Gall dysgwyr weithio yn y canolfannau wrth weithfannau sy’n cynnal pellter cymdeithasol.  Mae gofod cymdeithasol (2m) rhwng cyfarpar TG yn ogystal gyda chadachau a gel llaw gwrthfacterol ar gael ym mhob canolfan.

Siopau bwyd

Rydym yn gweithredu gwasanaethau cyfyngedig ar ein campysau ar hyn o bryd.  Mae’r rhain yn bennaf ar ffurf cydio a mynd.  Mae seddau cyfyngedig ar gael sydd wedi'u pellhau'n gymdeithasol, gyda chadachau a gel llaw gwrthfacterol ar gael ym mhob siop

Rheoli achosion Covid 19 (myfyrwyr neu staff)

Wrth i’r rhain ddigwydd, byddwn yn gweithredu’n gyflym drwy gysylltu â Phrofi, Olrhain, Diogelu (TTP) a chysylltu â’n dysgwyr, eu rhieni a staff, cyn gynted ag y bydd gennym wybodaeth wedi’i gwirio a chyngor i’w drosglwyddo. Byddwn hefyd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r cyhoedd yn gyffredinol wrth gyfathrebu drwy ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.