Skip to main content

BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol

Disgrifiad o'r Rhaglen

Bwriedir y dyfarniad hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio’n rhan-amser ar gyfer gradd anrhydedd. Mae’r cwrs yn rhedeg dros gyfnod o dair blynedd (yn dilyn HNC). Mae gofyn bod myfyrwyr yn mynychu am un diwrnod yr wythnos ar hyd y flwyddyn academaidd. Mae’r cwrs yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr hŷn sy’n dychwelyd i addysg ar ôl cyfnod i ffwrdd neu’r myfyrwyr hynny sydd wedi ennill dyfarniad HNC yn ddiweddar ac sy’n bwriadu symud ymlaen ymhellach. 

Achredir y radd gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE).

Cipolwg

  Rhan Amser

  3 Blynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Bydd y cwrs yn sefydlu perthnasedd peirianneg i broblemau'r byd go iawn.

Mae cynnwys y cwrs yn cyfateb i anghenion diwydiant modern a'r gymdeithas yn gyffredinol.

Cynnwys iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd drwy gydol y radd.

Gall dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o faterion megis dibynadwyaeth a chynnal dyluniadau, ansawdd a gwerth cynnyrch, marchnata, a diogelwch.

Meithrin hyfedredd technegol o lefel uchel yn un o brif feysydd peirianneg, gan gynnwys y gallu i wynebu amrywiaeth o broblemau ymarferol, hyd yn oed rhai arbenigol.

Datblygu dealltwriaeth o berthynas gyda chleientiaid, cwsmeriaid a chydweithwyr, gan gynnwys goruchwylio staff, a'r gallu i weithio fel rhan o dîm peirianneg.

Cynnwys y Rhaglen

Enghraifft o strwythur cwrs:

Blwyddyn 1: Gwyddor Fecanyddol, Offeryniaeth a Rheolaeth, Cynllunio Peirianegol, Mathemateg Peirianneg, Technoleg Awtomatiaeth.

Blwyddyn 2: Thermohylifau, Technoleg Awtomatiaeth Uwch, Cynllunio Peirianegol, Rheoli Peirianneg.

Blwyddyn 3: Prosiect, Dulliau Ymchwil, CAD a Dadansoddi, Mecaneg Gymhwysol, Thermodynameg.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs hwn yn werthfawr iawn i beirianwyr y mae angen iddynt gael cymwysterau ffurfiol sy'n gymesur â'u safle presennol neu sy'n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa. Ceir cyfle am statws Peiriannydd Corfforedig neu fynediad i gymwysterau uwch sy'n arwain at statws Peiriannydd Siartredig.

Asesu'r Rhaglen

Bydd yr asesiad ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys cyfuniad o aseiniadau ac arholiadau.

Gofynion y Rhaglen

HNC mewn Peirianneg Fecanyddol neu HNC mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu. Rhoddir ystyriaeth hefyd i ymgeiswyr hyn sy'n meddu ar gymhwyster cyfwerth â HNC a phrofiad diwydiannol perthnasol.

Costau Ychwanegol

Mae ffioedd Addysg Uwch yn gymwys a chaiff unrhyw gostau ychwanegol eu pennu’n flynyddol gan y coleg.

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.