Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen

Nod cyffredinol y dyfarniad hwn yw datblygu sgiliau meddwl, ymarferol a phersonol y myfyriwr hyd eithaf ei (g)allu. Bydd y dyfarniad yn galluogi myfyrwyr i wneud cyfraniad i'r proffesiwn peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu ar lefel uwch dechnegydd. Bydd y dyfarniad rhan-amser, dwy flynedd hwn hefyd yn galluogi myfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant i ehangu eu sgiliau y tu hwnt i orwelion eu swydd bresennol ac felly gwella eu rhagolygon gyrfaol.

Cipolwg

  Rhan Amser

  2 flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae cynnwys, deilliannau a chyflwyniad y cwrs yn:

  • Cyfateb i anghenion diwydiant a'r gymdeithas yn gyffredinol

  • Cynnwys iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd

  • Sefydlu perthnasedd peirianneg i ddatrys problemau yn y byd go iawn

  • Gwella dealltwriaeth dysgwyr o brosesau cynllunio perthnasol ar gyfer peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu

  • Cynnig cymhwyster galwedigaethol perthnasol sy'n addas ar gyfer cyflogaeth ehangach

  • Galluogi myfyrwyr i gyfathrebu a gweithio'n effeithiol gyda chydweithwyr proffesiynol

  • Darparu sylfaen ar gyfer datblygiad proffesiynol

  • Darparu sgiliau dysgu angenrheidiol i fyfyrwyr ar gyfer symud ymlaen naill ai i astudiaethau pellach neu addysg gydol oes

  • Hyfforddi peirianwyr dechnegwyr i lefel a fydd yn eu galluogi i weithio'n effeithiol yn y maes peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu

Cynnwys y Rhaglen

Mae enghreifftiau o unedau'r cwrs yn cynnwys: Cynllunio a Gweithgynhyrchu Arfer Proffesiynol ar gyfer Peirianwyr, Mathemateg Peirianneg, Gwyddor Fecanyddol, Thermohylifau, Deunyddiau, Prosiect, Rheolaeth Busnes a Thechnoleg Drydanol ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd cwblhau'r HNC yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i ddilyn cyrsiau HND / gradd mewn pynciau cysylltiedig. Mae'r gyrfaoedd sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r ddisgyblaeth hon yn cynnwys: Peiriannydd Datblygiad Mecanyddol, Peiriannydd Cynllunio Mecanyddol, Peiriannydd Cynnyrch (Gwerthiannau Technegol). Caiff Peiriannwyr Mecanyddol/Gweithgynhyrchu eu cyflogi gan y diwydiant gweithgynhyrchu, y diwydiannau gwasanaethu, y lluoedd arfog a chan sefydliadau ymchwil.

Asesu'r Rhaglen

Asesir ar sail aseiniadau ac arholiadau ar ddiwedd modiwl ar gyfer y dyfarniad hwn. Asesir myfyrwyr hefyd mewn ystod o sgiliau cyffredin o fewn eu modiwlau technegol.

Gofynion y Rhaglen

Dylai ymgeiswyr fod wedi cwblhau'n llwyddiannus Dystysgrif/Diploma/Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn pwnc Peirianneg, AVCE neu Safon Uwch neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol. Gellir ystyried myfyrwyr hyn â phrofiad diwydiannol perthnasol heb y cymwysterau ffurfiol a nodwyd.

Costau Ychwanegol

Mae ffioedd Addysg Uwch yn gymwys a chaiff unrhyw gostau ychwanegol eu pennu’n flynyddol gan y coleg.

Yn ogystal bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell). 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.