Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae’r rhaglen maes dysgu lefel 3 hon wedi’i chynllunio i ddarparu i unigolion y sgiliau ymarferol, gwybodaeth a dealltwriaeth sy’n ofynnol i fod yn llwyddiannus mewn swyddi cyfredol ac ar gyfer dilyniant i gyflogaeth yn y dyfodol mewn ystod o alwedigaethau gweithgynhyrchu.  Mae’r rhain yn cynnwys: dylunio, cynllunio, drafftio, peiriannu, prosesu lled-ddargludyddion a pheirianneg gynhyrchu sy’n cwmpasu gofynion mecanyddol ac aml-sgiliau’r diwydiant peirianneg gweithgynhyrchu. 

Mae’r rhaglen yn dilyn Diploma Estynedig Technegol EAL mewn Technoleg Peirianneg Fecanyddol gyda 149 credyd.Cipolwg

  Llawn Amser

  2 flynedd

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen

Mae’n cadarnhau perthnasedd peirianneg i broblemau’r byd go iawn. 

Bydd y Diploma Estynedig Technegol yn canolbwyntio ar gymhwyso gwybodaeth yn ymarferol a datblygu sgiliau’n ymwneud â gwaith sy’n ofynnol ar gyfer cyflogaeth o fewn y diwydiant peirianneg gweithgynhyrchu.  Bydd yn darparu craidd cyffredin o astudiaethau gydag unedau arbenigol perthynol sy’n arwain at gyflogaeth, dilyniant proffesiynol neu academaidd i addysg uwch. 

Mae rhaglen y cymhwyster hwn yn rhoi mynediad i unedau mwy arbenigol ac felly mae’n ehangu ac yn dyfnhau profiad y dysgwyr wrth baratoi ar gyfer byd gwaith. 

Mae’n datblygu ystod o sgiliau a gwybodaeth, nodweddion personol ac agweddau sy’n hanfodol ar gyfer datblygiad gyrfaol a dilyniant o fewn y diwydiant peirianneg eang a sectorau cysylltiedig.  Maent hefyd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i ddysgwyr yn ymwneud ag iechyd, diogelwch a lles, yr amgylchedd a chynaladwyedd gan ei fod yn dylanwadu ar y sector peirianneg gweithgynhyrchu ac yn effeithio arno. 

Mae’n darparu’r cyfle i arbenigo mewn disgyblaeth yrfaol benodol, neu i ddewis rhaglen integredig o astudiaeth bellach.

Cynnwys y Rhaglen

Mae unedau’r flwyddyn gyntaf yn cynnwys Peirianneg ac Iechyd a Diogelwch Amgylcheddol, Egwyddorion Peirianneg Fecanyddol, Mathemateg Beirianegol, Proses Ddylunio Beirianegol a Chyfathrebu mewn Peirianneg.

Ym mlwyddyn dau, cwmpesir yr unedau canlynol: Mathemateg Beirianegol Bellach, Gwyddor Beirianegol Bellach, Technegau CAD, Cynnal a Chadw Systemau Mecanyddol, CNC Uwch, PLCs, Egwyddorion Trydanol ac Electronig, Technegau Gweithgynhyrchu Uwch a Phrosiect.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus symud ymlaen i wneud cyrsiau HND neu radd mewn pynciau perthnasol. Mae'r swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol i beirianneg gweithgynhyrchu yn cynnwys ymchwil cynllunio a datblygu, gweithgynhyrchu, peirianneg cynhyrchu, cynllunio cynhyrchu a sicrhau ansawdd. Mae gyrfaoedd eraill ble gall y sgiliau a ddatblygir trwy beirianneg gweithgynhyrchu fod yn ddefnyddiol yn cynnwys gwerthiant technegol a marchnata, addysgu neu waith patent.

Asesu'r Rhaglen

Asesir pob uned yn fewnol trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.

Gofynion y Rhaglen

Fel rheol bydd angen i fyfyrwyr 16-19 oed gael o leiaf pedwar TGAU graddau A* - C, gan gynnwys mathemateg a Saesneg/Cymraeg iaith gyntaf.  Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb y cymwysterau ffurfiol hyn yn ôl disgresiwn y gyfadran.

Costau Ychwanegol

Mae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn. 

Bydd gofyn i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar dosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau a chyfrifiannell)

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu cyn cofrestru.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.