Skip to main content

Mynediad i Addysg Uwch - Celf a Dylunio

Cipolwg

 • Rhan-Amser

 • 3 Blynedd

 • Campws y Graig

Mae Peirianneg yn faes deinamig ac amrywiol sy’n cynnig nifer o gyfleoedd gyrfa cyffrous.

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno astudio’n rhan-amser ar gyfer gradd anrhydedd. Mae’r cwrs yn rhedeg dros gyfnod o dair blynedd (yn dilyn HNC). Mae gofyn bod myfyrwyr yn mynychu am un diwrnod yr wythnos ar hyd y flwyddyn academaidd. Mae’r cwrs yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr hŷn sy’n dychwelyd i addysg ar ôl cyfnod i ffwrdd neu’r myfyrwyr hynny sydd wedi ennill dyfarniad HNC yn ddiweddar ac sy’n bwriadu symud ymlaen ymhellach. 

Achredir y radd gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE).

Nodweddion y Rhaglen
 • Bydd y cwrs yn cadarnhau perthnasedd peirianneg i broblemau’r byd go iawn.
 • Mae cynnwys y cwrs yn cyd-fynd ag anghenion diwydiant modern a chymdeithas yn gyffredinol.
 • Mae’n ymgorffori iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd drwy gydol y radd.
 • Gall dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o faterion megis dyluniad, dibynadwyedd a chynnal a chadw, ansawdd a gwerth cynnyrch, marchnata a diogelwch.
 • Mae’n meithrin lefel uchel o hyfedredd technegol mewn prif faes peirianneg, gan gynnwys y gallu i fynd i’r afael ag amrywiaeth o broblemau ymarferol, waeth pa mor arbenigol.
 • Mae’n datblygu dealltwriaeth o berthnasoedd gyda chleientiaid, cwsmeriaid a chydweithwyr, gan gynnwys goruchwylio staff, a’r gallu i weithio fel aelod o dîm peirianneg.
Cynnwys y Rhaglen

Enghraifft o strwythur y cwrs:

 • Blwyddyn 1: Gwyddor Fecanyddol, Offeryniaeth a Rheoli, Dylunio Peirianegol, Mathemateg Beirianegol, Technoleg Awtomatiaeth.
 • Blwyddyn 2: Thermohylifau, Technoleg Awtomatiaeth Uwch, Dylunio Peirianegol, Rheoli Peirianneg.
 • Blwyddyn 3: Prosiect, Dulliau Ymchwil, CAD a Dadansoddi, Mecaneg Gymhwysol, Thermodynameg.
Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd peirianwyr sydd angen cymwysterau ffurfiol sy'n gymesur â'u swydd bresennol neu sy'n chwilio am ddilyniant gyrfa yn gweld y cwrs hwn yn werthfawr iawn. Cyfleoedd ar gyfer statws Peiriannydd Corfforedig neu fynediad i gymwysterau uwch yn arwain at statws Peiriannydd Siartredig.

Dull asesu

Bydd asesiad y cwrs hwn yn cynnwys cyfuniad o aseiniadau ac arholiadau.

Gofynion Mynediad

HNC mewn Peirianneg Fecanyddol neu HNC mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu. Rhoddir ystyriaeth hefyd i fyfyrwyr hŷn sy'n meddu ar gymhwyster cyfwerth â HNC a phrofiad diwydiannol perthnasol.

Costau Ychwanegol

Mae ffioedd Addysg Uwch yn gymwys a chaiff unrhyw gostau ychwanegol eu pennu’n flynyddol gan y coleg. Ffioedd ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24: blwyddyn 1af £2,196, 2il Flwyddyn £2,097, 3edd Flwyddyn £2,013.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell). 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.