Ffon: 01554 748179

BSc (Anrh) mewn Peirianneg Drydanol Electronig


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

5 Mlynedd yn rhan-amser neu 3 blynedd yn llawn amser

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r pwyslais trwy gydol y cwrs ar ddysgu sy'n fyfyriwr ganolog, tasg gyfeiriedig, gyda digon o gyfle ar gyfer gwaith aseiniad ymarferol. Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, bydd y prif brosiectau unigol, a wneir yn y flwyddyn derfynol, yn cael eu seilio ar ddiwydiant gyda goruchwylwyr diwydiannol yn cymryd rhan lawn ynddynt. Mae hwn yn gwrs rhan-amser, pum mlynedd sefydledig, sy'n darparu sylfaen gadarn ym mhob agwedd ar beirianneg drydanol ac electronig ac mae'n cyfuno'r meysydd pwnc caledwedd a meddalwedd y mae'r diwydiant yn galw amdanynt. Caiff graddedigion eu paratoi ar gyfer ymarfer fel peirianwyr corfforedig a bydd y dyfarniad yn darparu sail gadarn i'r dysgwyr ar gyfer parhau mewn addysg.

Mae yna ddau ddyfarniad canolradd sef HNC a HND. Gellir cyflawni'r dyfarniad HNC ar ôl dwy flynedd o astudiaeth ran-amser a gellir ei uwchraddio i HND ar ôl blwyddyn arall o astudiaeth ran-amser. Uwchraddiad o'r HND yw'r radd BSc (Anrh) ac mae'n cymryd dwy flynedd arall o astudiaeth ran-amser i'w chwblhau. Fel rheol caiff myfyrwyr eu cofrestru ar yr HNC yn gyntaf ac mae ganddynt gyfle i ddychwelyd i uwchraddio i'r dyfarniadau HND a BSc (Anrh). Hefyd gellir cyflawni'r BSc (Anrh) mewn tair blynedd wrth astudio'n llawn amser.

Rhaglen Nodweddion

Mae gan y dyfarniad hwn y nodau addysgol cyffredinol canlynol sy'n adeiladu ar, ac yn symud ymlaen, y nodau hynny sydd eisoes wedi eu cyflawni drwy'r rhaglen HND.

a) Datblygu lefel uwch estynedig o ddealltwriaeth o egwyddorion peirianneg drydanol ac electronig, mathemateg, TG, sgiliau rheoli a sgiliau personol.  b) Datblygu'r gallu i gymhwyso ac estyn gwybodaeth a sgiliau uwch a enillwyd i ddatrys problemau peirianyddol trwy gyfrwng gwaith dylunio a phrosiect. c) Paratoi graddedigion, trwy gaffael ystod estynedig o gysyniadau damcaniaethol a sgiliau ymarferol uwch, ar gyfer gwaith neu i hyrwyddo rhagolygon gyrfaol a datblygiad proffesiynol parhaus o fewn gwaith presennol. d) Integreiddio'r agweddau dylunio, technoleg a masnachol priodol i ddatblygu ystod estynedig o allu i ddarparu datrysiadau arloesol a dargedwyd at broblemau sy'n cynnwys ystyriaeth o faterion iechyd a diogelwch, busnes, rheolaeth, amgylcheddol a chynaladwyedd ar lefel estynedig.

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu cyflawni dyletswyddau technegol mewn swyddi sy'n gofyn am ddealltwriaeth fanwl o beirianneg drydanol ac electronig. Dylent fod yn gallu dylunio, datblygu, gweithgynhyrchu, cynnal a rheoli cymwysiadau o dechnoleg gyfredol a datblygol ar lefel uchel. Byddant yn barod i ymarfer fel peirianwyr corfforedig a hefyd bydd ganddynt y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer parhau mewn addysg.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel 4: Egwyddorion Trydanol ac Electronig, Mathemateg Peirianneg, Electroneg I, Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy, Cyflwyniad i Raglennu C a Systemau wedi'u Mewnblannu, Offeryniaeth a Systemau Awtomatiaeth Integredig, Prosiect Peirianneg Drydanol ac Electronig HNC.

Lefel 5: Electroneg II, Mathemateg Peirianneg Bellach, Egwyddorion Trydanol, Dulliau ac Efelychu, Rheoli ac Offeryniaeth, Ffurfweddiad a Rhaglennu Systemau wedi'u Mewnblannu, Signalau a Chyfathrebu Digidol, Pwer a Pheiriannau, Systemau Offeryniaeth Rhithwir a Systemau Rheoli, Systemau Rhwydweithio ar gyfer Peirianwyr, Peirianneg Rheoli.

Lefel 6: Dylunio Electronig, Electroneg Pwer a Gyriannau, Cynhyrchu Electronig a Phrofi, Prif Brosiect, Rheoli Peirianneg.

Dull Asesu

Arholiad a hyd at ddau ddarn o waith cwrs ar gyfer modiwlau nad ydynt yn brosiectau. Cyflwyniad llafar ac adroddiadau prosiect ar gyfer y modiwl prosiect.

Gofynion Mynediad

Mynediad i flwyddyn 1: Diploma Cenedlaethol Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig neu debyg neu Safon Uwch mewn 2 bwnc addas (e.e. mathemateg, gwyddoniaeth, cyfrifiadura) gradd C neu uwch.  TGAU mathemateg, Saesneg ac un pwnc gwyddoniaeth gradd C neu uwch.

Mynediad uniongyrchol i flwyddyn 3 rhan-amser neu flwyddyn 2 llawn amser - HNC Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Mynediad uniongyrchol i flwyddyn 4 rhan-amser neu flwyddyn 3 llawn amser - HND Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 5 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY