Ffon: 01554 748179

HNC Peirianneg Drydanol Electronig


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd yn rhan-amser neu flwyddyn a hanner llawn amser (3 semester)

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r pwyslais trwy gydol y cwrs ar ddysgu sy'n fyfyriwr ganolog, tasg gyfeiriedig, gyda digon o gyfle ar gyfer gwaith aseiniad ymarferol. Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, bydd prosiectau, a wneir yn yr ail flwyddyn, yn cael eu seilio ar ddiwydiant gyda goruchwylwyr diwydiannol yn cymryd rhan lawn ynddynt. Mae hwn yn gwrs rhan-amser, dwy flynedd sefydledig, sy'n darparu sylfaen gadarn ym mhob agwedd ar beirianneg drydanol ac electronig ac mae'n cyfuno'r meysydd pwnc caledwedd a meddalwedd y mae'r diwydiant yn galw amdanynt.

Bydd gan y myfyrwyr gyfle i ddychwelyd ar ôl cyflawni'r HNC i uwchraddio i'r HND ar ôl astudio ymhellach yn rhan-amser am flwyddyn. Ar ôl hynny, gallant uwchraddio i radd BSc (Anrh) ar ôl astudio ymhellach yn rhan-amser am ddwy flynedd.

Rhaglen Nodweddion

Mae gan y dyfarniad hwn y nodau addysgol cyffredinol canlynol:

a) Datblygu lefel briodol o ddealltwriaeth o egwyddorion peirianneg drydanol ac electronig, mathemateg a rhaglennu. b) Datblygu'r gallu i gymhwyso gwybodaeth a sgiliau a enillwyd i ddatrys problemau peirianyddol. c) Datblygu'r gallu i gymathu a chyfathrebu gwybodaeth mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys TGCh. d) Paratoi myfyriwr ar gyfer byd gwaith neu i wella eu rhagolygon gyrfaol o fewn gwaith presennol trwy ddatblygu sgiliau ymarferol, personol a throsglwyddadwy. e) Gwneud y myfyriwr yn ymwybodol o gyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â materion iechyd a diogelwch, busnes, rheolaeth, amgylcheddol a chynaladwyedd ar lefel briodol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae cwblhau HNC yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i ddilyn cyrsiau HND/Gradd mewn pynciau perthnasol. Mae'r gyrfaoedd sydd yn berthnasol i'r ddisgyblaeth hon yn cynnwys: Peirianneg Datblygu Trydanol ac Electronig; Peirianneg Dylunio; Peiriannydd Cynhyrchu (Gwerthiannau Technegol) a Thechnegwyr Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur. Caiff Peirianwyr Trydanol ac Electronig eu cyflogi gan y diwydiant gweithgynhyrchu; y diwydiannau gwasanaethu; y lluoedd arfog, sefydliadau ymchwil a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel 4: Egwyddorion Trydanol ac Electronig, Mathemateg Peirianneg, Electroneg I, Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy, Cyflwyniad i Raglennu C a Systemau wedi'u Mewnblannu, Offeryniaeth a Systemau Awtomatiaeth Integredig, Prosiect Peirianneg Drydanol ac Electronig HNC.

Lefel 5: Electroneg II, Mathemateg Peirianneg Bellach, Egwyddorion Trydanol, Dulliau ac Efelychu.

Dull Asesu

Arholiad a hyd at ddau ddarn o waith cwrs ar gyfer modiwlau nad ydynt yn brosiectau. Cyflwyniad llafar ac adroddiadau prosiect ar gyfer y modiwl prosiect.

Gofynion Mynediad

Diploma Cenedlaethol Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig neu debyg, neu Safon Uwch mewn 2 bwnc addas (e.e. mathemateg, gwyddoniaeth, cyfrifiadura) gradd C neu uwch.  TGAU mathemateg, Saesneg ac un pwnc gwyddoniaeth gradd C neu uwch.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 2 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY