Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BSc (Anrh) Peirianneg Fecanyddol

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r dyfarniad hwn wedi'i fwriadu ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno astudio ar gyfer gradd Anrhydedd ar sail ran-amser. Cynhelir y cwrs dros gyfnod o dair blynedd. Gofynnir i fyfyrwyr fynychu'r cwrs ar un diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae'r cwrs yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr hyn sy'n dychwelyd i addysg ar ôl saib, neu'r myfyrwyr hynny sydd wedi ennill dyfarniad HNC yn ddiweddar ac sy'n dymuno symud ymlaen ymhellach.


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd y cwrs yn sefydlu perthnasedd peirianneg i broblemau'r byd go iawn.
  • Mae cynnwys y cwrs yn cyfateb i anghenion diwydiant modern a'r gymdeithas yn gyffredinol.
  • Cynnwys iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd drwy gydol y radd.
  • Gall dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o faterion megis dibynadwyaeth a chynnal dyluniadau, ansawdd a gwerth cynnyrch, marchnata, a diogelwch.
  • Meithrin hyfedredd technegol o lefel uchel yn un o brif feysydd peirianneg, gan gynnwys y gallu i wynebu amrywiaeth o broblemau ymarferol, hyd yn oed rhai arbenigol.
  • Datblygu dealltwriaeth o berthynas gyda chleientiaid, cwsmeriaid a chydweithwyr, gan gynnwys goruchwylio staff, a'r gallu i weithio fel rhan o dîm peirianneg.

Dilyniant a ChyflogaethBydd y cwrs hwn yn werthfawr iawn i beirianwyr y mae angen iddynt gael cymwysterau ffurfiol sy'n gymesur â'u safle presennol neu sy'n dymuno symud ymlaen yn eu gyrfa. Ceir cyfle am statws Peiriannydd Corfforedig neu fynediad i gymwysterau uwch sy'n arwain at statws Peiriannydd Siartredig.


Cynnwys y RhaglenEnghraifft o strwythur cwrs:

Blwyddyn 1: Gwyddor Fecanyddol, Offeryniaeth a Rheolaeth, Cynllunio Peirianegol, Mathemateg Peirianneg, Technoleg Awtomatiaeth.

Blwyddyn 2: Thermohylifau, Technoleg Awtomatiaeth Uwch, Cynllunio Peirianegol, Rheoli Peirianneg.

Blwyddyn 3: Prosiect, Dulliau Ymchwil, CAD a Dadansoddi, Mecaneg Gymhwysol, Thermodynameg.


Asesu'r RhaglenBydd yr asesiad ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys cyfuniad o aseiniadau ac arholiadau.


Gofynion y RhaglenHNC mewn Peirianneg Fecanyddol neu HNC mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu. Rhoddir ystyriaeth hefyd i ymgeiswyr hyn sy'n meddu ar gymhwyster cyfwerth â HNC a phrofiad diwydiannol perthnasol.


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell).