Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Drydanol/Electronig Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenCynlluniwyd y rhaglen maes dysgu hon i roi i unigolion y sgiliau ymarferol, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i lwyddo yn eu swyddi presennol a symud ymlaen i swyddi yn y dyfodol mewn amryw o alwedigaethau cysylltiedig gan gynnwys: Dylunio, peirianneg cynnal, rheolaeth ac offeryniaeth, gwerthiant technegol, addysgu, rheoli proses a rheoli PLC.

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar gwblhau'n llwyddiannus Diploma Atodol L3 BTEC 60 credyd blwyddyn o hyd mewn Peirianneg, i gyflawni Diploma Estynedig L3 BTEC 180 credyd mewn Peirianneg Drydanol/Electronig.

 


Nodweddion y Rhaglen  • Mae'n darparu cyfle i arbenigo mewn disgyblaeth ar gyfer gyrfa benodol, neu ddewis rhaglen integredig.
  • Mae'n sefydlu perthnasedd peirianneg i broblemau yn y byd go iawn.
  • Mae'n darparu craidd astudio cyffredin gydag unedau arbenigol perthnasol yn arwain at waith neu ddilyniant proffesiynol neu academaidd i addysg uwch.
  • Mae'n datblygu'r ystod o sgiliau, gwybodaeth, rhinweddau personol ac agweddau sy'n hanfodol ar gyfer datblygiad a dilyniant gyrfaol ym maes eang y diwydiant peirianneg a sectorau cysylltiedig.
  • Mae'n canolbwyntio ar gymhwyso gwybodaeth yn ymarferol a datblygu sgiliau cysylltiedig â gwaith sy'n ofynnol er mwyn gweithio yn y diwydiant peirianneg drydanol ac electronig.

Dilyniant a ChyflogaethGall myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus symud ymlaen i wneud cyrsiau HND neu radd mewn pynciau perthnasol. Mae swyddi sy'n uniongyrchol berthnasol i beirianneg drydanol ac electronig yn cynnwys ymchwil cynllunio a datblygu, rheolaeth ac offeryniaeth, gwerthiannau technegol, addysgu, peirianneg cynnal, rheoli proses a rheoli Plc.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs hwn yn adeiladu ar gynnwys rhagarweiniol yr unedau a gyflwynwyd ar lefel y Diploma Atodol L3, i ymestyn gwybodaeth bresennol a chyflwyno cysyniadau a meysydd pwnc newydd, gan gynnwys: Prosiect Peirianneg, Egwyddorion Trydanol Pellach, Mathemateg Bellach, Mesur a Phrofi Electronig, Egwyddorion a Chymwysiadau Microreolyddion, Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol, Llunio a Chymhwyso Systemau Digidol, Cymwysiadau Trydanol, Systemau Tair Gwedd a Moduron a Gyriannau Tair Gwedd.

 


Asesu'r RhaglenCaiff pob uned ei hasesu'n fewnol trwy arholiadau, profion, aseiniadau a gweithgareddau ymarferol.


Gofynion y RhaglenFel rheol bydd angen i fyfyrwyr 16-19 oed fod ag o leiaf 4 TGAU gradd A* - C, yn cynnwys Mathemateg haen uwch a Chymraeg mamiaith/Saesneg gyda Diploma Atodol L3 (neu mae'n bosibl y derbynnir cymhwyster perthnasol cyfwerth mewn peirianneg).  Mae mynediad i fyfyrwyr hyn heb y cymwysterau ffurfiol a restrwyd fel y mynno'r gyfadran.


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell).  

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.