Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BSc (Anrh) Peirianneg Drydanolelectronig

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r pwyslais trwy gydol y cwrs ar ddysgu myfyriwr-ganolog a chyflawni tasgau, gyda digon o gyfle i wneud aseiniadau ymarferol. Ble bynnag y bo modd mae'r prosiectau mawr unigol, a wneir yn yr ail flwyddyn, yn seiliedig ar ddiwydiant ac mae goruchwylwyr diwydiannol yn chwarae rhan lawn ynddynt.

Mae hwn yn gwrs sefydledig rhan-amser dros gyfnod o ddwy flynedd sy'n darparu sylfaen drylwyr ym mhob agwedd ar beirianneg drydanol ac electronig gan gyfuno'r meysydd pwnc caledwedd a meddalwedd y mae'r diwydiant yn galw amdanynt. Bydd graddedigion wedi'u paratoi ar gyfer ymarfer fel peirianwyr corfforedig a bydd y dyfarniad yn darparu sylfaen gref i'r dysgwyr ar gyfer addysg barhaus.


Nodweddion y Rhaglen  • Datblygu'r gallu i werthuso dyluniadau, prosesau a chynhyrchion a gwneud gwelliannau.
  • Sefydlu perthnasedd peirianneg i ddatrys problemau'r byd go iawn drwy ddefnyddio gwybodaeth wyddonol.
  • Cynnwys iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd drwy gydol y cwrs.
  • Datblygu gallu'r dysgwr i weld y gydberthynas rhwng theori ac ymarfer ac i gynnal ymagwedd ddamcaniaethol gadarn wrth ganiatáu i dechnoleg newydd a datblygol gael ei chyflwyno i wella arferion cyfredol.
  • Datblygu gallu'r dysgwr i gyfathrebu'n effeithiol â chleientiaid, cwsmeriaid a chydweithwyr, gan ddefnyddio dulliau ysgrifenedig, llafar a graffigol.
  • Datblygu agwedd hunan-ddisgybledig a hunan-gymelliannol wrth ddilyn ei astudiaethau.
  • Datblygu gallu'r dysgwr i fedru dewis defnyddiau, cydrannau a thechnegau cydosod addas ar gyfer cynnyrch penodol.
  • Datblygu gallu'r dysgwr i gynllunio a gweithredu prosiect o fewn cyfyngiadau amser a chost, gan roi ystyriaeth i'r materion iechyd a diogelwch.
  • Datblygu'r gallu i werthuso dyluniadau, prosesau a chynhyrchion a gwneud gwelliannau.
  • Datblygu agwedd broffesiynol y dysgwr tuag at faterion megis dyluniad, dibynadwyedd a chynnal cyfarpar, ansawdd a gwerth cynhyrchion, marchnata a diogelwch.

Dilyniant a ChyflogaethBydd ymgeiswyr llwyddiannus yn medru perfformio dyletswyddau technegol mewn swyddi sy'n gofyn am ddealltwriaeth fanwl o Beirianneg Drydanol ac Electronig. Dylent fod yn medru dylunio, datblygu, gweithgynhyrchu, cynnal a rheoli cymwysiadau o dechnoleg gyfredol a datblygol ar lefel uchel. Byddant yn barod i ymarfer fel peirianwyr corfforedig a bydd ganddynt hefyd y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer addysg barhaus.


Cynnwys y RhaglenModiwlau Blwyddyn 1: Peirianneg Rheoli, Pŵer a Pheiriannau, Signalau a Chyfathrebu Digidol, Offeryniaeth Rithwir a Systemau Rheoli, Systemau Rhwydweithio ar gyfer Peirianwyr.

Modiwlau Blwyddyn 2: Dylunio Electronig, Electroneg Pŵer a Gyriannau, Cynhyrchu a Phrofi Electronig

Modiwlau Blwyddyn 3: Rheolaeth Peirianneg a Phrosiect Mawr.

Caniateir i fyfyrwyr HND sydd wedi cwblhau modiwlau blwyddyn 1 gael mynediad uniongyrchol i flwyddyn 2.


Asesu'r RhaglenArholiad a hyd at bedwar darn o waith cwrs ar gyfer modiwlau nad ydynt yn cael eu hasesu trwy brosiectau. Cyflwyniad ar lafar ac adroddiad prosiect ar gyfer modiwl y prosiect.


Gofynion y RhaglenHNC Peirianneg Drydanol/Electronig


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell).