Galluogi'r Bar Hygyrchedd

HNC Peirianneg Drydanol Electronig

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r pwyslais trwy gydol y cwrs ar ddysgu sy'n fyfyriwr ganolog, tasg gyfeiriedig, gyda digon o gyfle ar gyfer gwaith aseiniad ymarferol. Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, bydd prosiectau, a wneir yn yr ail flwyddyn, yn cael eu seilio ar ddiwydiant gyda goruchwylwyr diwydiannol yn cymryd rhan lawn ynddynt. Mae hwn yn gwrs rhan-amser, dwy flynedd sefydledig, sy'n darparu sylfaen gadarn ym mhob agwedd ar beirianneg drydanol ac electronig ac mae'n cyfuno'r meysydd pwnc caledwedd a meddalwedd y mae'r diwydiant yn galw amdanynt.

Bydd gan y myfyrwyr gyfle i ddychwelyd ar ôl cyflawni'r HNC i uwchraddio i'r HND ar ôl astudio ymhellach yn rhan-amser am flwyddyn. Ar ôl hynny, gallant uwchraddio i radd BSc (Anrh) ar ôl astudio ymhellach yn rhan-amser am ddwy flynedd.


Nodweddion y RhaglenMae gan y dyfarniad hwn y nodau addysgol cyffredinol canlynol:

  • a) Datblygu lefel briodol o ddealltwriaeth o egwyddorion peirianneg drydanol ac electronig, mathemateg a rhaglennu. b) Datblygu'r gallu i gymhwyso gwybodaeth a sgiliau a enillwyd i ddatrys problemau peirianyddol.
  • c) Datblygu'r gallu i gymathu a chyfathrebu gwybodaeth mewn amryw o ffyrdd, gan gynnwys TGCh.
  • d) Paratoi myfyriwr ar gyfer byd gwaith neu i wella eu rhagolygon gyrfaol o fewn gwaith presennol trwy ddatblygu sgiliau ymarferol, personol a throsglwyddadwy.
  • e) Gwneud y myfyriwr yn ymwybodol o gyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â materion iechyd a diogelwch, busnes, rheolaeth, amgylcheddol a chynaladwyedd ar lefel briodol.

Dilyniant a ChyflogaethMae cwblhau HNC yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i ddilyn cyrsiau HND/Gradd mewn pynciau perthnasol. Mae'r gyrfaoedd sydd yn berthnasol i'r ddisgyblaeth hon yn cynnwys: Peirianneg Datblygu Trydanol ac Electronig; Peirianneg Dylunio; Peiriannydd Cynhyrchu (Gwerthiannau Technegol) a Thechnegwyr Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur. Caiff Peirianwyr Trydanol ac Electronig eu cyflogi gan y diwydiant gweithgynhyrchu; y diwydiannau gwasanaethu; y lluoedd arfog, sefydliadau ymchwil a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.


Cynnwys y RhaglenLefel 4: Egwyddorion Trydanol ac Electronig, Mathemateg Peirianneg, Electroneg I, Rheolyddion Rhesymeg Rhaglenadwy, Cyflwyniad i Raglennu C a Systemau wedi'u Mewnblannu, Offeryniaeth a Systemau Awtomatiaeth Integredig, Prosiect Peirianneg Drydanol ac Electronig HNC.

Lefel 5: Electroneg II, Mathemateg Peirianneg Bellach, Egwyddorion Trydanol, Dulliau ac Efelychu.


Asesu'r RhaglenArholiad a hyd at ddau ddarn o waith cwrs ar gyfer modiwlau nad ydynt yn brosiectau. Cyflwyniad llafar ac adroddiadau prosiect ar gyfer y modiwl prosiect.


Gofynion y RhaglenDiploma Cenedlaethol Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig neu debyg, neu Safon Uwch mewn 2 bwnc addas (e.e. mathemateg, gwyddoniaeth, cyfrifiadura) gradd C neu uwch.  TGAU mathemateg, Saesneg ac un pwnc gwyddoniaeth gradd C neu uwch.


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell).