Galluogi'r Bar Hygyrchedd

HNC Peirianneg Fecanyddol

Disgrifiad o'r RhaglenNod cyffredinol y dyfarniad hwn yw datblygu sgiliau meddwl, ymarferol a phersonol y myfyriwr hyd eithaf ei (g)allu. Bydd y dyfarniad yn galluogi myfyrwyr i wneud cyfraniad i'r proffesiwn peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu ar lefel uwch dechnegydd. Bydd y dyfarniad rhan-amser, dwy flynedd hwn hefyd yn galluogi myfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant i ehangu eu sgiliau y tu hwnt i orwelion eu swydd bresennol ac felly gwella eu rhagolygon gyrfaol.


Nodweddion y RhaglenMae cynnwys, deilliannau a chyflwyniad y cwrs yn:

  • Cyfateb i anghenion diwydiant a'r gymdeithas yn gyffredinol
  • Cynnwys iechyd a diogelwch, materion amgylcheddol a chynaladwyedd
  • Sefydlu perthnasedd peirianneg i ddatrys problemau yn y byd go iawn
  • Gwella dealltwriaeth dysgwyr o brosesau cynllunio perthnasol ar gyfer peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu
  • Cynnig cymhwyster galwedigaethol perthnasol sy'n addas ar gyfer cyflogaeth ehangach
  • Galluogi myfyrwyr i gyfathrebu a gweithio'n effeithiol gyda chydweithwyr proffesiynol
  • Darparu sylfaen ar gyfer datblygiad proffesiynol
  • Darparu sgiliau dysgu angenrheidiol i fyfyrwyr ar gyfer symud ymlaen naill ai i astudiaethau pellach neu addysg gydol oes
  • Hyfforddi peirianwyr dechnegwyr i lefel a fydd yn eu galluogi i weithio'n effeithiol yn y maes peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu

Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau'r HNC yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i ddilyn cyrsiau HND / gradd mewn pynciau cysylltiedig. Mae'r gyrfaoedd sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r ddisgyblaeth hon yn cynnwys: Peiriannydd Datblygiad Mecanyddol, Peiriannydd Cynllunio Mecanyddol, Peiriannydd Cynnyrch (Gwerthiannau Technegol). Caiff Peiriannwyr Mecanyddol/Gweithgynhyrchu eu cyflogi gan y diwydiant gweithgynhyrchu, y diwydiannau gwasanaethu, y lluoedd arfog a chan sefydliadau ymchwil.


Cynnwys y RhaglenMae enghreifftiau o unedau'r cwrs yn cynnwys: Cynllunio a Gweithgynhyrchu Arfer Proffesiynol ar gyfer Peirianwyr, Mathemateg Peirianneg, Gwyddor Fecanyddol, Thermohylifau, Deunyddiau, Prosiect, Rheolaeth Busnes a Thechnoleg Drydanol ar gyfer Peirianwyr Mecanyddol.


Asesu'r RhaglenAsesir ar sail aseiniadau ac arholiadau ar ddiwedd modiwl ar gyfer y dyfarniad hwn. Asesir myfyrwyr hefyd mewn ystod o sgiliau cyffredin o fewn eu modiwlau technegol.


Gofynion y RhaglenDylai ymgeiswyr fod wedi cwblhau'n llwyddiannus Dystysgrif/Diploma/Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn pwnc Peirianneg, AVCE neu Safon Uwch neu gyfwerth mewn pwnc perthnasol. Gellir ystyried myfyrwyr hyn â phrofiad diwydiannol perthnasol heb y cymwysterau ffurfiol a nodwyd.


Costau YchwanegolMae’r holl gyrsiau peirianneg llawn amser sy’n cynnwys mecanyddol, trydanol/electronig/ffabrigo a weldio a cherbydau modur, yn cael eu hariannu’n llawn.

Mae costau ychwanegol i’r dysgwyr wedi’u cyfyngu i ffioedd cofrestru (a bennir yn flynyddol gan y coleg) a chyfraniad o £30 tuag at gost cyfarpar diogelu personol.

Hefyd, bydd angen i’r dysgwr ddarparu ei ddeunydd ysgrifennu ei hun a chyfarpar ystafell ddosbarth sylfaenol sy’n briodol i’w gwrs (e.e. pennau ysgrifennu a chyfrifiannell).