Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth a Gwaith Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenNod y cwrs hwn yw datblygu eich sgiliau personol, cymdeithasol a galwedigaethol ac mae'n eich helpu i wella sgiliau hanfodol gan gynnwys rhifedd, llythrennedd a TGCh.

Byddwch yn samplu amrywiaeth o sgiliau cysylltiedig â gwaith i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu. Mae dysgu wedi'i gynllunio i fodloni gofynion unigol ac efallai y byddwch chi'n cymryd rhan mewn ymweliadau addysgol a gweithgareddau hamdden gyda'r nod o ddatblygu eich sgiliau cymdeithasol a'ch hyder.

Gellir cyflwyno'r cwrs dros gampysau’r Graig a Rhydaman. Addysgir y cwrs ar lefel Mynediad 2 gyda llwybr dilyniant clir.

Gall y cwrs hefyd helpu i'ch paratoi ar gyfer astudio o fewn rhaglenni galwedigaethol prif ffrwd.


Nodweddion y RhaglenByddwch yn gallu cael mynediad i ystod o gyfleoedd er mwyn cael rhagflas galwedigaethol gydag opsiynau i ennill cymwysterau ychwanegol. Byddwch yn derbyn cymorth ystafell ddosbarth ac arweiniad gyrfaol arbenigol.


Dilyniant a ChyflogaethGallwch gymryd dau lwybr clir, gallwch naill ai symud ymlaen i'r Dyfarniadau Sgiliau ar gyfer Gwaith Mynediad 3 er mwyn astudio galwedigaethol pellach neu gallwch symud ymlaen i'r cwrs Datblygiad Personol a Chymdeithasol Mynediad 3.

Gall y ddau gwrs hyn arwain at  naill ai gyrsiau coleg prif ffrwd neu gyflogaeth. Fel arall, gallai'r cyrsiau arwain at lwybrau cyflogaeth â chymorth.


Cynnwys y RhaglenBydd dysgwyr yn dilyn rhaglen diwtorial y coleg ynghyd â sesiynau rhifedd a llythrennedd. Mae'r modiwlau galwedigaethol yn cynnwys:

  • Ar dir (Gofal Anifeiliaid Bach a Garddwriaeth)
  • Celf a dylunio
  • Iechyd a gofal cymdeithasol
  • Chwaraeon a hamdden actif
  • Lletygarwch ac arlwyo
  • Sgiliau ymarferol (gwaith saer)

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys y canlynol:

  • Rhaglen diwtorial 
  • Adolygiadau cynnydd
  • Datblygiad llythrennedd a rhifedd drwy lwybrau amrywiol: ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored, Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST
  • Byddwch Actif

Asesu'r RhaglenCesglir tystiolaeth arddull portffolio ac asesir deilliannau dysgu trwy weithgareddau ymarferol a gwaith sy’n seiliedig ar aseiniadau.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond fe'ch gwahoddir i ddod i gyfweliad anffurfiol lle byddwn yn asesu eich anghenion dysgu a’ch diddordeb galwedigaethol ac yn eich matsio i'r cwrs mwyaf priodol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.