Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae'r cwrs Dechrau Newydd Mynediad 3 yn cynnig cyflwyniad rhagorol i fyfyrwyr i fywyd coleg ac i fyd addysg bellach.

Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr a all fod angen cymorth ychwanegol gyda'u hastudiaethau neu eu bywyd personol, myfyrwyr heb unrhyw gymwysterau blaenorol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol. 

Cyflwynir y cwrs dros dri champws sef y Graig (Llanelli), Pibwrlwyd (Caerfyrddin) a Rhydaman.

Byddwch yn cael cyfle i gymryd sesiynau rhagflas mewn amrywiaeth o feysydd galwedigaethol a mynychu lleoliadau profiad gwaith.

Cipolwg

  Llawn Amser

  1 flwyddyn  

  Campws Rhydaman / Graig / Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen

Mae tîm tiwtoriaid y cwrs Dechrau Newydd yn unigolion profiadol a medrus sy’n cyflwyno addysgu a dysgu i fyfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol a chymhelliant er mwyn adennill eu diddordeb mewn addysg. 

Mae llawer o agweddau ar y cwrs yn seiliedig ar sesiynau adeiladu tîm gweithredol er mwyn helpu dysgwyr i fagu hyder ac ennill sgiliau tîm, gyda llawer ohono’n cael ei gyflwyno fel rhan o Wobr Efydd Dug Caeredin. Yn ogystal targedir datblygiad sgiliau mewn rhifedd a llythrennedd ar hyd y flwyddyn. 

Tua diwedd y cwrs, bydd myfyrwyr yn derbyn cymorth ac arweiniad i’w helpu i ddewis llwybr dilyniant priodol.

Cynnwys y Rhaglen

Mae elfennau craidd y cwrs yn cynnwys:

  • Cymhwyster galwedigaethol lefel tri Mynediad.
  • Gwobr Efydd Dug Caeredin      
  • Rhaglen diwtorial      
  • Adolygiad cynnydd      
  • Datblygiad llythrennedd a rhifedd trwy lwybrau amrywiol: ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored , Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST      
  • Byddwch Actif

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cwrs yn cefnogi cyfleoedd i symud ymlaen i gwrs sylfaen y coleg neu i gyfleoedd hyfforddi eraill.

Cyflwynir y rhaglen mewn amgylchedd dysgu tra chefnogol. 

Asesu'r Rhaglen

Asesir unedau galwedigaethol yn fewnol trwy aseiniadau ac arsylwadau gan diwtoriaid. Asesir sgiliau trwy asesiadau ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Asesir addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn y cyfweliad.

Bydd gan ddysgwyr sy'n symud ymlaen o gwrs yng Ngholeg Sir Gâr wahanol ofynion mynediad, sy’n cynnwys - cwblhau ac ymgysylltu'n llwyddiannus ar y rhaglen astudio gyfredol, datblygiad sgiliau profedig, lefelau presenoldeb da a bydd ganddynt eirda cadarnhaol.

Costau Ychwanegol

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Dug Caeredin - £30

Prynu bŵts cerdded

 

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.