Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dechrau Newydd

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs Dechrau Newydd Mynediad 3 yn cynnig cyflwyniad rhagorol i fyfyrwyr i fywyd coleg ac i fyd addysg bellach.

Mae wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, myfyrwyr a all fod angen cymorth ychwanegol gyda'u hastudiaethau neu eu bywyd personol, myfyrwyr heb unrhyw gymwysterau blaenorol neu'r rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol. 

Cyflwynir y cwrs dros dri champws sef y Graig (Llanelli), Pibwrlwyd (Caerfyrddin) a Rhydaman.

Byddwch yn cael cyfle i gymryd sesiynau rhagflas mewn amrywiaeth o feysydd galwedigaethol a mynychu lleoliadau profiad gwaith.


Nodweddion y RhaglenMae tîm tiwtoriaid Dechrau Newydd yn brofiadol ac yn fedrus wrth gyflwyno addysgu a dysgu i fyfyrwyr sydd angen cefnogaeth a chymhelliant ychwanegol i'w hail-ymgysylltu ag addysg.

Mae llawer o agweddau ar y cwrs yn seiliedig ar sesiynau adeiladu tîm gweithredol i'ch helpu chi i fagu hyder a sgiliau tîm, y mae llawer ohonynt yn cael eu cyflwyno fel rhan o wobr efydd Dug Caeredin a Gwobr Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd Ymddiriedolaeth y Tywysog. Mae datblygu sgiliau mewn rhifedd a llythrennedd hefyd yn cael ei dargedu trwy gydol y flwyddyn.

Tua diwedd y cwrs, bydd myfyrwyr yn derbyn cymorth ac arweiniad i'w helpu i ddewis llwybr dilyniant priodol.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs yn cefnogi cyfleoedd i symud ymlaen i gwrs sylfaen y coleg neu i gyfleoedd hyfforddi eraill.

Cyflwynir y rhaglen mewn amgylchedd dysgu tra chefnogol. 


Cynnwys y RhaglenMae elfennau craidd y cwrs yn cynnwys:

  • Tystysgrif Mynediad Lefel 3 mewn Astudiaethau Galwedigaethol     
  • Tystysgrif lefel 1 Ymddiriedolaeth y Tywysog mewn Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd       
  • Gwobr Efydd Dug Caeredin      
  • Rhaglen diwtorial      
  • Adolygiad cynnydd      
  • Datblygiad llythrennedd a rhifedd trwy lwybrau amrywiol: ailsefyll TGAU, Cymwysterau Agored , Sgiliau Hanfodol Cymru a WEST      
  • Byddwch Actif

Asesu'r RhaglenAsesir unedau galwedigaethol yn fewnol trwy aseiniadau ac arsylwadau gan diwtoriaid. Asesir sgiliau trwy asesiadau ysgrifenedig.


Gofynion y RhaglenNid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Asesir addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn y cyfweliad.

Bydd gan ddysgwyr sy'n symud ymlaen o gwrs yng Ngholeg Sir Gâr wahanol ofynion mynediad, sy’n cynnwys - cwblhau ac ymgysylltu'n llwyddiannus ar y rhaglen astudio gyfredol, datblygiad sgiliau profedig, lefelau presenoldeb da a bydd ganddynt eirda cadarnhaol.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.

Dug Caeredin - £30

Prynu bŵts cerdded