Skip to main content

GAREDIG

Mae menter y coleg sy’n anelu at annog tosturi a charedigrwydd cymunedol wedi cael ei lansio yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.

Cafodd menter Cariad (sy’n golygu love), ei lansio ar Ddydd Sant Ffolant ar saith campws yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. 

Ei nod yw annog a chydnabod gwaith gwirfoddol ac elusennol yn ogystal â chydnabod cyfraniadau positif a gweithredoedd o garedigrwydd ar draws y colegau.

Ers lansiad Cariad, bydd Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn enwebu elusen i godi arian ar ei chyfer bob blwyddyn, ac eleni dewiswyd Ambiwlans Awyr Cymru ynghyd â saith elusen arall, yn cynrychioli pob campws ar draws y colegau.

Daeth Elin Wyn-Murphy, sy’n gydlynydd cymunedol gydag Ambiwlans Awyr Cymru, i ymweld â champws y Graig Coleg Sir Gâr yn Llanelli i gefnogi dathliadau Cariad a oedd yn cynnwys perfformiadau, triniaethau harddwch a gwerthiant nwyddau wedi pobi. 

Aeth campysau eraill ar draws y ddwy sir ati i drefnu digwyddiadau’n cynnwys codi arian drwy olchi ceir yn y canolfannau cerbydau modur, rhoi eu sgiliau patisserie ar brawf wnaeth y myfyrwyr arlwyo a gwnaeth Undeb y Myfyrwyr rodd o elw’r bwrdd pŵl.

Meddai Nikki Neale, uwch-gyfarwyddwr ar gyfer profiadau dysgu yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Roedden ni wrth ein bodd yn estyn croeso i Elin Wyn-Murphy i roi cychwyn ar lansio ein menter Cariad gan ein bod am ddathlu’r cyfraniadau cadarnhaol a wneir gan ein dysgwyr a’n staff i’r coleg a’r gymuned ehangach.

“Mae myfyrwyr a staff wedi croesawu’r cynllun Cariad yn galonnog ac mewn byd lle y gwelir cymaint o negyddoldeb, mae’n hyfryd gweld y ddau goleg yn canolbwyntio ar hyrwyddo caredigrwydd a phositifrwydd.

“Gellir enwebu staff a myfyrwyr sydd wedi arddangos ymddygiad codi arian neu ymddygiad gofalgar neilltuol  a byddant yn derbyn gwobrau Cariad unigol a wnaed â llaw gan ein timau gwaith saer ar gampws Rhydaman.

Dangosodd Lee Waters AC, ei gefnogaeth i’r lansiad yn ystod ymweliad â’r coleg i longyfarch ein henillwyr medalau yng nghystadleuaeth Sgiliau’r DU.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.