Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TGAU mewn Saesneg Iaith

Disgrifiad o'r RhaglenBydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Cewch eich ysbrydoli, eich symud ymlaen a'ch herio trwy ddilyn cwrs astudio gwerth chweil. 

Byddwch yn datblygu eich gallu i ddefnyddio Saesneg fel dinesydd gweithredol a gwybodus a byddwch yn gallu siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu'n rhugl, yn briodol, yn effeithiol ac yn feirniadol - ar gyfer ystod eang o ddibenion personol, swyddogaethol a chymdeithasol. 

Disgwylir i chi ymateb i ystod eang o destunau ysgrifenedig, gan gynnwys testunau heriol a deinamig.


Nodweddion y RhaglenGallwch astudio TGAU Saesneg ar y cyd â'ch prif raglen astudio, neu gellir ei astudio'n rhan-amser fel dosbarth nos.

Bydd y cwrs yn rhoi hyder i chi allu cyfathrebu'n effeithiol mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Bydd y cwrs TGAU Saesneg iaith hefyd yn caniatáu i chi ddatblygu ymhellach eich dealltwriaeth yn Saesneg ac yn caniatáu i chi drosglwyddo'r sgiliau rydych chi wedi'u datblygu, ar draws eich rhaglen ddysgu yn ei chyfanrwydd.   


Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau'r cwrs TGAU Saesneg yn eich paratoi i wneud penderfyniadau gwybodus am gyfleoedd dysgu pellach a dewisiadau gyrfa.  Bydd gan y cymhwyster bwyslais ar yr agweddau hynny ar Saesneg sy'n ofynnol ar gyfer symud ymlaen i lwybrau astudio pellach neu gyflogaeth.


Cynnwys y RhaglenBydd y cwrs yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau llafar a darllen ac ysgrifennu trwy ddod i gysylltiad ag ystod o dasgau.   Byddwch yn dysgu sut i gyflwyno gwybodaeth a dewis a threfnu gwybodaeth a syniadau yn effeithiol ac yn berswadiol, ymateb, adfyfyrio a dadansoddi ystod eang o destunau ysgrifenedig ynghyd â chynhyrchu testunau ysgrifenedig clir a chydlynol.


Asesu'r RhaglenMae'r cymhwyster yn cynnwys dwy uned a asesir yn allanol sydd wedi'u pwysoli'n gyfartal, ac un uned a asesir yn fewnol. Mae'r ddwy uned a asesir yn allanol yn profi sgiliau darllen ac ysgrifennu (gwerth 80%), tra bod yr uned a asesir yn fewnol yn profi sgiliau llafar (gwerth 20%).


Gofynion y RhaglenTGAU Saesneg 1 Flwyddyn - gradd D neu uwch

Cwrs datblygu Saesneg Iaith 1 Flwyddyn (cymhwyster Agored Cymru) - TGAU Saesneg Iaith gradd E neu uwch.

Mae prawf mynediad ar gael i fyfyrwyr nad oes ganddynt dystiolaeth o gymwysterau blaenorol.


Costau YchwanegolMae'n ofynnol i ddysgwyr dan 19 oed dalu ffi weinyddol o £45 cyn cofrestru.

Efallai yr eir i gost fach iawn, fel cost cyfarpar ysgrifennu (beiros a phapur). 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.