Skip to main content

Cipolwg

  • Llawn Amser / Rhan Amser

  • 2 Flynedd / 3 Blynedd

  • Campws Rhydaman 

Mae’r radd sylfaen hon yn rhoi i ddysgwyr y wybodaeth, y sgiliau, a’r profiad ymarferol sydd eu hangen arnynt i gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifanc o fewn cymdeithas.

Mae’r radd sylfaen (FdA) hon yn gwrs addysg uwch dwy flynedd llawn amser neu dair blynedd rhan-amser a’i nod yw rhoi’r theori a’r wybodaeth ofynnol i fyfyrwyr i weithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau. 

Mae profiad gwaith neu brofiad gwirfoddol yn caniatáu i fyfyrwyr gymhwyso ac arsylwi sut mae theori yn cael ei rhoi ar waith, fodd bynnag nid hyfforddiant seiliedig ar gymhwysedd yw hwn.  Mae’r cwrs yn arwain at gymhwyster gradd sylfaen a ddilysir gan Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Gellir astudio cymhwyster Gofal Plant QCF mewn ymarfer proffesiynol ochr yn ochr â'r Radd Sylfaen, ar gost ychwanegol.

Nodweddion y Rhaglen

Cwblhau profiad gwaith/gwirfoddol mewn lleoliadau gofal plant neu ofal cymdeithasol sy’n helpu myfyrwyr i wneud dewisiadau gyrfa gwybodus. 

Mae amrywiaeth o siaradwyr gwadd ar gyfer amrywiaeth o leoliadau gofal plant neu ofal cymdeithasol yn darparu cyfoeth o wybodaeth, profiad a chyfleoedd recriwtio.  

Dim arholiadau - asesir trwy gwblhau aseiniadau ar hyd bob blwyddyn. Mae llawer o gyfleoedd i ddatblygu menter, a sgiliau gweithio mewn grŵp. 

Mae cefnogaeth i fyfyrwyr ar gael sy’n amrywio o gymorth dysgu ar gyfer sgiliau astudio, i gyngor ariannol a chynghori personol.

Tîm bach o staff cyfeillgar a grwpiau bach o fyfyrwyr o tua 15-30 o bobl. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae myfyrwyr yn astudio 12 o fodiwlau gorfodol. Mae'r modiwlau fel a ganlyn: 

Lefel 4 - Blwyddyn Un: 

  • Cyflogadwyedd 1 - 20 credyd 
  •  Sgiliau ar gyfer Dysgu - 20 credyd
  • Chwarae, Adloniant a Datblygiad - 20 credyd 
  • Materion Cwricwlwm mewn Dysgu - 20 credyd 
  • Trawsnewidiadau mewn Plentyndod - 20 credyd 
  • Cynhwysiant ac Amrywiaeth - 20 credyd 

Lefel 5 - Blwyddyn Dau:

  • Cyflogadwyedd 2 - 20 credyd 
  • Diogelu Plant a Phobl Ifanc - 20 credyd 
  • Ymchwil gyda Phlant a Phobl Ifanc - 20 credyd 
  • Bod yn Rhan o Gymdeithas - 20 credyd 
  • System a Brofir: Gofal a Chyfiawnder Ieuenctid - 20 credyd 
  • Lles holistig - 20 credyd
Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs wedi ymgymryd yn llwyddiannus â rhaglenni gradd mewn gwaith cymdeithasol, nyrsio neu addysgu. Sicrheir cyflogaeth yn aml mewn llawer o asiantaethau gofal plant, addysg leol, a phrosiectau/rolau mewn gofal cymdeithasol.  

Anogir symud ymlaen i’r BA (Anrh) (atodol) mewn Astudiaethau Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr. 

Dull asesu

Asesir trwy gyfrwng gwaith cwrs a gwblheir ar hyd y flwyddyn. Does dim arholiadau.

Gofynion Mynediad

Caiff cymwysterau Mynediad eu croesawu. 

Gellir derbyn ymgeiswyr hŷn heb unrhyw gymwysterau blaenorol os oes ganddynt brofiad ymarferol neu bersonol. Gwneir penderfyniadau ar sail unigol yn dilyn cyfweliad.  Un Safon Uwch neu gyfwerth. 

Mae Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Rhaid i bob ymgeisydd wneud cais trwy UCAS gan ddefnyddio’r cod cwrs L521 a’r cod sefydliad C22.

Costau Ychwanegol

DBS Manwl - £44

Cofrestriad blynyddol i wasanaeth diweddaru DBS - £13

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith hwn yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth bwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credyd fesul lefel ar hyd eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion.  Mae modiwlau’r Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a dangos tystiolaeth, o ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar yrfaoedd sy’n gysylltiedig â’ch maes pwnc chi. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys gallu digidol, ymchwil a rheoli prosiect, yn ogystal â’r fath gymwyseddau personol â chyfathrebu, creadigrwydd, hunanfyfyrio, gwytnwch a datrys problemau. 

Dewch i wybod mwy am y Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.