Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Neges Bwysig ynghylch Gorchuddion Wyneb i BOB Dysgwr

O fis Medi, bydd y Coleg yn gweithredu mewn ffordd wahanol.

Fel y mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi, er mwyn brwydro i atal y coronafeirws rhag lledaenu ymhellach, dylem ni i gyd

  • Gadw 2m o bellter oddi wrth eraill, lle y bo’n bosibl;
  • Golchi eich dwylo’n rheolaidd gyda sebon neu ddiheintio eich dwylo;
  • Ei ddal, ei daflu, ei ddifa ar gyfer peswch neu disian - dangoswch barch at eraill;
  • Osgoi sgwrsio’n agos yneb yn wyneb.

Yn ogystal, er eich diogelwch chi a diogelwch eraill, rydym yn gofyn i bob dysgwr wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ac mewn ardaloedd o’r Coleg, lle bydd dysgwyr allan o’r grwpiau cyswllt ac mae cadw pellter cymdeithasol o 2m yn heriol (h.y. coridorau ac ardaloedd cymunedol).

Cludiant Cyhoeddus

Rhaid i bob dysgwr wisgo gorchudd wyneb ar Gludiant Cyhoeddus.

Mae’n bosibl na fydd gyrwyr yn gwisgo gorchudd wyneb gan eu bod yn cael eu gwarchod gan fesurau ffisegol fel giardau persbecs.

Cludiant y Coleg

Rhaid i bob dysgwr wisgo gorchudd wyneb ar Gludiant y Coleg.

Mae’n bosibl na fydd gyrwyr yn gwisgo gorchudd wyneb gan eu bod yn cael eu gwarchod gan fesurau ffisegol fel giardau persbecs.

Coridorau ac ardaloedd a rennir

Rhaid i bob dysgwr wisgo gorchudd wyneb yn y coridorau ac mewn ardaloedd a rennir gan wahanol grwpiau o ddysgwyr.

Ystafelloedd Dosbarth, Labordai a Gweithdai Galwedigaethol

Nid oes rhaid i ddysgwyr wisgo gorchuddion wyneb mewn ystafelloedd dosbarth a gweithdai.

Dylai mecanweithiau rheoli megis hylendid dwylo ac arwynebau, dim deunyddiau a rennir, lleihau cyswllt wyneb yn wyneb a siarad yn fwy tawel fod ar waith.

Ymgymryd ag Ymarfer Corff, gan gynnwys wrth ddysgu (Chwaraeon, Astudiaethau Ceffylau, Celfyddydau Perfformio ac ati)

Nid oes rhaid i ddysgwyr wisgo gorchuddion wyneb wrth ymarfer gan nad yw’n cael ei argymell wrth wneud ymarfer corff. 

Ffreuturiau a mannau gwerthu bwyd eraill

Nid oes rhaid i ddysgwyr wisgo gorchudd wyneb wrth fwyta bwyd.

Dr Andrew Cornish
Prifathro