Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwasanaeth Cynghori Coleg Sir Gâr.

Mae Gwasanaeth Cynghori Coleg Sir Gâr yn rhan o'r adran Cefnogi Dysgwyr ac mae'n darparu cyngor i'r holl fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar unrhyw un o'r campysau ar draws y coleg.

Beth yw cynghori?

Weithiau cyfeirir at gynghori fel ‘therapi siarad’. Mae cynghorwyr yn defnyddio'u sgiliau i'ch helpu i ddeall yn well y materion sy'n achosi pryder i chi. Gallai'r rhain gynnwys siarad am ddigwyddiadau bywyd yn y presennol neu'r gorffennol, teimladau, perthnasau, a ffyrdd o feddwl neu batrymau ymddygiad. Gall cynghori eich helpu i ddod o hyd i well ffyrdd o ymdopi gydag unrhyw anawsterau y gallwch fod yn eu hwynebu. Gall cael mynediad i'ch gwasanaeth cynghori wella eich profiad fel myfyriwr gan ddarparu cyfle i chi archwilio eich problemau mewn sefyllfa ddiogel a phreifat. Mae'r tîm o gynghorwyr yn weithwyr proffesiynol tra chymwysedig a phrofiadol a fydd yn gweithio ochr yn ochr â chi i greu newid positif.

Gyda beth gall cynghori helpu?

Mae'r cynghorwyr yn brofiadol mewn gweithio gyda llawer o wahanol faterion. Mae cynghori ar gyfer unrhyw un sy'n cael anawsterau o unrhyw fath, os yw'n achosi pryder i chi yna mae o bwys. Gallai rhai o'r pryderon hyn fod fel a ganlyn:

 • Pryder
 • Materion diffyg hyder/hunan-werth
 • Iselder / hwyl isel
 • Camddefnyddio alcohol/cyffuriau
 • Profedigaeth /colled
 • Bod yn ofalwr
 • Unigrwydd/ teimlo'n unig
 • Anawsterau gartre
 • Anawsterau perthynas
 • Pethau ddigwyddodd yn y gorffennol
 • Problemau gyda rhywioldeb neu ryw
 • Camdriniaeth
 • Teimlo'n ddryslyd neu'n anhapus
 • Colli cyfeiriad mewn bywyd
 • Newidiadau rydych yn eu cael yn anodd
 • Hunan-niwed/teimlo'n

Sut ydw i'n gwneud apwyntiad?

Gallwch chi gyfeirio eich hun ar gyfer cynghori trwy lenwi ffurflen gyfeirio a'i phostio yn un o'r blychau post cynghori cyfrinachol. Mae'r blychau a'r ffurflenni wedi'u harddangos gyda'i gilydd ar waliau pob campws a gellir dod o hyd iddynt fel a ganlyn:

Campws y Graig – tu allan i A44

Campws Rhydaman – Llyfrgell

Campws Ffynnon Job – Ardal y dderbynfa a

Campws Pibwrlwyd – Llyfrgell

Y Gelli Aur – Llyfrgell

Neu gallwch chi….

E-bostio : Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffôn: 01554 748052 (lleisbost cyfrinachol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gadael rhif cyswllt)

Yn aml mae tiwtoriaid a mentoriaid yn cyfeirio myfyrwyr ar gyfer cynghori a gallwch chi ofyn i'ch tiwtor wneud hyn os yw'n well gyda chi.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf yn gwneud apwyntiad?

Unwaith y mae myfyriwr yn gofyn am gynghori rydym yn trefnu apwyntiad cyn gynted â phosibl. Yn dilyn hyn mae'n bosibl y bydd cyfnod bach o aros i'r sesiynau cynghori ddechrau, yn dibynnu ar y galw. Byddwn yn blaenoriaethu myfyrwyr sydd mewn argyfwng ac mewn angen cefnogaeth frys ynghyd â myfyrwyr 16-19 oed. Bydd y cynghorwr yn rhoi gwybod i chi lle mae'r ystafell gynghori a bydd hyn yn dibynnu ar ba gampws rydych chi.

Beth os oes arna i angen siarad â rhywun ar frys?

Os nad oes cynghorwr ar gael gallwch chi siarad â Mentor. Ewch i'r adran cefnogi dysgwyr a gofynnwch am gael siarad â Mentor. Byddan nhw'n gwrando arnoch chi ac yn helpu i'ch cyfeirio at y gefnogaeth iawn i chi.

Cyfrinachedd

Ni fydd y cynghorwyr yn dweud wrth diwtoriaid, aelodau'r teulu na ffrindiau eich bod wedi bod i'w gweld. Ni fyddant yn trafod hyn gydag unrhyw un, oni bai eich bod wedi cytuno ar hyn rhwng eich gilydd ymlaen llaw. Ar adegau prin, efallai bydd rhaid i gynghorwr siarad â rhywun arall ynghylch yr hyn sy'n digwydd. Dim ond os oes perygl uniongyrchol i chi neu eraill y byddai hyn yn digwydd. Bydd y cynghorwr yn esbonio holl agweddau cyfrinachedd yn llawn i chi yn ystod eich apwyntiad cyntaf. Mae holl gynghorwyr y coleg yn aelodau o Gymdeithas Cynghori a Seicotherapi Prydain (BACP) ac maent yn gweithio yn ôl côd moeseg llym. Am fwy o wybodaeth: http://www.bacp.co.uk/.