Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Anelir y cwrs hwn at ddysgwyr sy’n dymuno symud ymlaen i yrfa yn y diwydiant gofal anifeiliaid.  Mae'r trywydd hwn yn darparu llwybr ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant gofal anifeiliaid gan ddefnyddio cyfuniad o sgiliau ymarferol a gwybodaeth ddamcaniaethol. 

Bydd sgiliau ymarferol yn amrywio o drin a ffrwyno anifeiliaid i lanhau eu llety.  Ochr yn ochr â choleg, ymgymerir â phrofiad gwaith yn y cymhwyster hwn er mwyn i ddysgwyr ennill profiad o ddiwydiannau ar dir, sy'n amrywio o ffermydd i bractisiau milfeddygol.  

Bydd dysgwyr sy'n cwblhau tystysgrif dechnegol lefel dau mewn gofal anifeiliaid  yn gallu datblygu eu gyrfaoedd trwy ymgymryd â rolau megis twtwyr cŵn, cynorthwyydd siop anifeiliaid anwes, gan gyflawni ystod o ddyletswyddau sy’n cynnwys glanhau a chynnal a chadw amrywiaeth o lety anifeiliaid. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Yn ystod y cymhwyster hwn, byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch cyflogwr ar gyfer profiad gwaith a thiwtoriaid cwrs yn y coleg.    

Bydd disgwyl i chi fynychu'r coleg tua phedwar diwrnod yr wythnos ar gyfer sesiynau gwybodaeth greiddiol ac asesiadau ymarferol.  Mae'r cwrs yn seiliedig ar waith theori a gwaith ymarferol gydag amrywiaeth o anifeiliaid o famaliaid bach i geffylau.  

Mae’r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid yn cynnwys:   

 • Glanhau a chynnal llety anifeiliaid 
 • Gwiriadau iechyd ar ystod o anifeiliaid  
 • Deall ymddygiad anifeiliaid 
 • Iechyd a Diogelwch yn ymwneud â gwahanol feysydd o fewn diwydiannau ar dir

Cynnwys y Rhaglen


Mae modiwlau ar y cymhwyster hwn yn cynnwys y canlynol:  

 • Cynnal iechyd a lles anifeiliaid  
 • Bwydo a lletya anifeiliaid 
 • Ymddygiad a thrin anifeiliaid  
 • Gweithio yn y diwydiant gofal anifeiliaid 
 • Iechyd a diogelwch ar gyfer y diwydiannau ar dir  
 • Egwyddorion bioleg anifeiliaid  
 • Nyrsio anifeiliaid
 • Cyflwyniad i ofalu am geffylau 

Bydd y cymhwyster hwn yn datblygu eich sgiliau mewn meysydd y tu allan i ofal anifeiliaid. 

Cewch gyfle i ymgymryd ag ystod o sgiliau megis: 

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu 
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif  
 • TGAU neu gymhwyster Agored mewn Saesneg a Mathemateg

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae dilyniant o'r cymhwyster hwn yn ofyniad mynediad ar gyfer y cymhwyster lefel tri mewn rheolaeth anifeiliaid.   Gall llwybrau cyflogaeth eraill ddeillio o'ch lleoliad profiad gwaith neu Ddiwydiannau ar Dir eraill. 

Asesu'r Rhaglen


Asesir unedau yn ymarferol yng nghanolfan gofal anifeiliaid y coleg, trwy ystod o arsylwadau a phrofion ar-lein i ategu agwedd theori’r cwrs.  Cynhelir yr asesiadau ymarferol ar amrywiaeth o anifeiliaid gan gynnwys mamaliaid bach, cŵn ac anifeiliaid mawr fel geifr a cheffylau. 

Gofynion y Rhaglen


Cymhwyster lefel 1 gradd Teilyngdod neu Ragoriaeth neu bedwar TGAU gyda A*-D gan gynnwys naill ai mathemateg, Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf

Rhaid gallu cael 150 awr o leoliad gwaith gyda lleoliad cychwynnol wedi'i drefnu cyn yr wythnos gynefino yn y coleg. 

Bydd mynediad yn amodol ar gyfweliad yn ystod y cam cyfweld.  Bydd yn rhaid i chi wneud prawf diagnostig ar eich sgiliau llythrennedd a rhifedd. 

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.
Bydd angen i chi ddarparu eich cyfarpar diogelu personol eich hun ar gyfer y cwrs, a fydd yn cynnwys welingtons a dillad glaw, ar gyfer gweithgareddau ymarferol.