Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynigir y cymhwyster hwn fel cwrs Lefel 1 llawn amser ac mae'n gweithredu fel cyflwyniad i'r Diwydiannau Gofal Anifeiliaid.  Asesir y cwrs trwy sesiynau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a dau arholiad a osodir yn allanol.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Profiad ymarferol gydag ystod eang o anifeiliaid, gan gynnwys cwn, moch cwta, ymlusgiaid, amffibiaid, adar, gwartheg a cheffylau
 • Mae ymweliadau ac ymchwiliadau ymarferol yn ehangu’r profiad dysgu
 • Ystod o asesiadau gwahanol (sesiynau ymarferol, profion aml-ddewis, aseiniadau ysgrifenedig)
 • Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys sgiliau sylfaenol mewn llythrenedd a rhifedd a’r cyfle i ailsefyll TGAU Mathemateg a Saesneg
 • Gall profiad gwaith (60 awr) wella rhagolygon cyflogaeth
 • Mae Iechyd a Diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu'n ymarferol ac mewn prawf amlddewis byr ar-lein.

Cynnwys y Rhaglen


 • 201 - Arferion gwaith diogel ac effeithiol mewn diwydiannau ar dir
 • 202 - Paratoi i weithio yn y diwydiannau ar dir
 • 216 - Cynorthwyo gyda chynnal iechyd a lles anifeiliaid
 • 224 - Anifeiliaid yn y gwyllt a’u prif nodweddion
 • 226 - Cynorthwyo gyda bwydo a dyfrhau anifeiliaid
 • 227 - Cynorthwyo gyda pharatoi a chynnal a chadw llety anifeiliaid
 • 228 - Cynorthwyo gyda thrafod a ffrwyno anifeiliaid

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cwrs hwn yn gyflwyniad sylfaenol i unrhyw un sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiannau Gofal Anifeiliaid. Gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i gyflogaeth neu i’r Diploma Lefel 2 Gofal Anifeiliaid. Mae cyfleoedd gwaith yn cynnwys cynorthwywyr gofal anifeiliaid mewn siopau anifeiliaid anwes, cyndai a chathdai preswyl ac achub.

Asesu'r Rhaglen


Asesir ar ffurf asesiadau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig a dau brawf amlddewis ar-lein.

Gofynion y Rhaglen


Tri TGAU graddau A*-G neu gyfwerth a chyfweliad llwyddiannus.

Costau Ychwanegol


Disgwylir i ddysgwyr ddarparu eu welingtons a’u dillad dal dŵr eu hunain ar gyfer sesiynau ymarferol.

Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.