Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Astudiaethau Ceffylau - Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 - Gofal Ceffylau

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae prentisiaeth sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn ennill cyflog wrth ddysgu. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y diwydiant ceffylau. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed. Bydd y prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentis. Mae gan ddysgwyr ar y rhaglen hon yr opsiwn o ddau lwybr astudio. Mae llwybr un yn ymgorffori llwybr cymhwyster Cymdeithas Ceffylau Prydain ac mae’n seiliedig ar arholiadau. Mae’r ail lwybr yn cynnwys adeiladu portffolio o dystiolaeth drwy ddiploma seiliedig ar waith City & Guilds. Bydd y prentis yn dod i’r coleg un diwrnod yr wythnos. Yn y coleg mae dysgwyr yn ymdrin â gwybodaeth ddamcaniaethol greiddiol mewn gofal ceffylau a sgiliau ymarferol arbenigol i baratoi dysgwyr ar gyfer y gweithle. Dylai dysgwyr gyflawni'r fframwaith prentisiaeth lefel dau o fewn 18 mis.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cefnogi gan ymgynghorydd hyfforddi/aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod) 

Byddant yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod cymwysterau’n cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser 

Caiff y prentis ei asesu yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod) 

Mae arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol fel cymwysterau safon y diwydiant. 

Mae diploma seiliedig ar waith City & Guilds yn llwybr amgen diarholiad.

Bydd dysgwyr yn astudio yng Ngholeg Sir Gâr, canolfan arholi a gymeradwyir gan Gymdeithas Ceffylau Prydain sydd wedi’i lleoli ar ei gampws ym Mhibwrlwyd.  Mae cyfleusterau’n cynnwys ysgol dan do, menage awyr agored a llety mewn stablau i tua 14 o geffylau.

Cynnwys y Rhaglen


 • Mae enghreifftiau o'r unedau astudio yn cynnwys:
 • Maeth ceffylau
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Rheoli Glaswelltir
 • Dylunio stablau
 • Arwain ceffyl dan oruchwyliaeth
 • Gwastrodi, plethu a gosod cyfarpar

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r brentisiaeth sylfaen hon yn llwyddiannus i’r safon ofynnol, symud ymlaen i brentisiaeth ar lefel tri. 

Asesu'r Rhaglen


Arholiadau Gwybodaeth a Gofal Ceffylau a Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffordd BHS y gellir eu sefyll ar gampws Pibwrlwyd, Coleg Sir Gâr. 

Bydd y dysgwr yn cael ei asesu'n barhaus yn y gweithle ac yn y coleg hefyd a fydd yn cynnwys gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith ymarferol, tystiolaeth yn y gwaith ac arsylwadau. 

Gofynion y Rhaglen


Nid oes yna ofynion mynediad penodol ar gyfer y Brentisiaeth Sylfaen mewn Ceffylau; fodd bynnag, ceir cymwysterau neu brofiad a fydd yn helpu dysgwyr i ddeall y sector cyn cychwyn, er enghraifft:

 • Prawf C y Pony Club
 • Tystysgrif BTEC Lefel 1 mewn Gofalu am Geffylau
 • Diploma Lefel 1 mewn Gofal Ceffylau Seiliedig ar Waith
 • BHS Cam 1 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau
 • NVQ Lefel 1 mewn Gofal Ceffylau
 • Wedi gweithio yn y diwydiant o'r blaen, neu'n gweithio ynddo ar hyn o bryd.
 • Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae'n ofynnol eich bod yn aelod o Gymdeithas Ceffylau Prydain.