Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae'r cwrs lefel dau hwn yn gyflwyniad i reolaeth ceffylau a stablau ar gyfer y rheiny sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiant ceffylau neu ar gyfer y rheiny sy’n dymuno symud ymlaen i gwrs rheolaeth ceffylau a stablau lefel tri.  Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau'r dysgwr ac mae'n darparu gwybodaeth helaeth yn ymwneud â cheffylau a'r diwydiant ceffylau.  Mae dysgwyr yn astudio theori yn yr ystafell ddosbarth a gweithgareddau ymarferol yn iard gystadlu’r coleg sy’n ganolfan arholi Cymdeithas Ceffylau Prydain. 

Mae gan yr iard amrywiaeth o geffylau wedi'u gwastrodi'n dda a ddefnyddir ar gyfer hyfforddiant mewn dressage a neidio ceffylau.  Caiff myfyrwyr y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau a gynhelir gan y coleg ac i dderbyn hyfforddiant oddi wrth hyfforddwyr ac arholwyr Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS). 

Mae'r cwrs yn cynnwys uned brofiad gwaith orfodol sy'n golygu 150 o oriau o brofiad gwaith drwy gydol y flwyddyn mewn canolfan geffylau addas.  Darperir cyfleoedd hefyd i sefyll TGAU mewn Saesneg a mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg. 

Yn ogystal bydd y dysgwr yn cael y cyfle i sefyll arholiadau cam un Cymdeithas Ceffylau Prydain a Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffordd pan fydd yn cyrraedd y safon ofynnol. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


 • Iard gystadlu gyda cheffylau wedi'u dysgu ar gyfer dressage a neidio
 • Cyfle i sefyll Arholiadau Cam BHS a'r Prawf Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffyrdd fel rhan o'r cwrs
 • Amgylchedd cefnogol i ddatblygu eich sgiliau
 • Mae profiad gwaith a Sgiliau Hanfodol yn cynyddu eich siawns o gael gwaith ar ôl cwblhau'r cwrs
 • Cyfleoedd i gystadlu ar eich ceffyl eich hun neu geffylau'r coleg
 • Darperir cymorth dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thrwy sesiynau wythnosol yn y Parth Astudio os oes angen.
 • Mae tiwtorialau rheolaidd yn monitro cynnydd ar y cwrs

Cynnwys y Rhaglen


Unedau Craidd: 

 • Iechyd a diogelwch ar gyfer y diwydiannau ar dir  
 • Gweithio yn y diwydiant ceffylau 
 • Iechyd a lles ceffylau  
 • Tac a chyfarpar ceffylau 
 • Ymgymryd â dyletswyddau rheolaidd y stabl 
 • Egwyddorion bwydo a dyfrio ceffylau 
 • Trin a gwastrodi ceffylau 
 • Cyflwyniad i arwain ceffylau  

Unedau Opsiynol: 

 • Marchogaeth ceffylau ar y fflat 
 • Cadw ceffylau ar laswellt
 • Ymddygiad ceffylau

Dilyniant a Chyflogaeth


Gall myfyrwyr sy’n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gyda theilyngdod neu uwch symud ymlaen i ddiploma estynedig lefel tri mewn rheolaeth ceffylau a stablau neu i gyflogaeth. Mae yna alw cynyddol am bobl sydd â sgiliau ymarferol da i weithio mewn iardiau stablau, gwaith gre a rasio, ymysg disgyblaethau a meysydd eraill. Caiff arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain eu cydnabod gan y diwydiant ar draws y byd.

Asesu'r Rhaglen


Asesiad synoptig ac aseiniadau unedau unigol: Cânt eu gosod yn allanol, eu marcio'n fewnol a'u cymedroli'n allanol.

Arholiad theori diwedd y flwyddyn: Caiff ei osod yn allanol a’i farcio’n allanol a gellir ei sefyll naill ai ar-lein neu fel papur ysgrifenedig.

Mae arholiadau Cymdeithas Geffylau Prydain yn seiliedig ar waith ymarferol ac ar theori.  Gellir ymgymryd â'r adran gwybodaeth a gofal ceffylau ynghyd â'r adran farchogaeth yn Uned Geffylau Campws Pibwrlwyd y coleg.

Gofynion y Rhaglen


Tri TGAU (gan gynnwys o leiaf un TGAU (A* i C) mewn mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) a chyfweliad ac asesiad marchogaeth llwyddiannus.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.