Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Disgrifiad o'r Rhaglen


Rhaglen rheolaeth ceffylau lefel tri dwy flynedd yw hon wedi'i lleoli ar iard gystadlu a chanolfan asesu BHS y coleg.  Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa mewn rheolaeth ceffylau.  Mae'r cwrs yn anelu at ddatblygu sgiliau ymarferol y dysgwr a thanategu'r rhain ag egwyddorion theori ystod o bynciau megis iechyd ceffylau, anatomeg a maetheg, hwsmonaeth ceffylau a rheolaeth iard.  Mae’r cwrs yn cynnwys lleoliad profiad gwaith gorfodol o 150 o oriau yn ogystal â gweithgareddau cyfranogiad cyflogwyr gorfodol. 

Fel rhan o'r rhaglen, bydd dysgwyr hefyd yn adeiladu ar sgiliau hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd a darperir cyfleoedd ar gyfer gwneud TGAU mewn Saesneg a mathemateg.  Yn ogystal datblygir dwyieithrwydd y dysgwr. 

Ochr yn ochr â'r cwrs, bydd y cyfle i sefyll arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) a gydnabyddir gan y diwydiant yn amodol ar gyrraedd y safon ofynnol. 

Mae'r cwrs hwn yn rhoi i’r dysgwr y cymhwyster sydd ei angen i fynd ymlaen ac i astudio ar lefel addysg uwch. 

Cipolwg

  Llawn Amser

  2 Flynedd

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Mae’r cwrs yn cynnwys astudiaethau academaidd yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol ar iard y coleg. Mae gan y coleg iard gystadlu gydag amrywiaeth o geffylau wedi'u gwastrodi mewn amrywiol ddisgyblaethau. Mae gan yr iard arena dan do ac arena awyr agored ynghyd ag amrywiol gyfleusterau rheoli a hyfforddi. 

Fel rhan o'r cwrs, caiff y dysgwyr gyfle i redeg a chymryd rhan mewn cystadlaethau cyswllt a digyswllt a gynhelir yn y coleg. 

Mae Coleg Sir Gâr yn ganolfan arholi a hyfforddi gymeradwy Cymdeithas Ceffylau Prydain (BHS) sy'n cyflwyno a pharatoi dysgwyr ar gyfer asesiadau BHS mewn marchogaeth cyflawn o gam un i gam pedwar yn ogystal ag asesiadau a hyfforddiant y cynllun Marchogaeth Diogel.  Hefyd bydd dysgwyr yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn diwrnodau hyfforddiant ac arddangosiadau BHS. 

Mae'r cwrs yn cynnwys ymweliadau â sefydliadau ceffylau arbenigol yn ogystal â darlithoedd ac arddangosiadau gan siaradwyr gwadd proffesiynol y diwydiant fel rhan o gyfranogiad cyflogwyr gorfodol. 

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd ac yn cael profiad o ddysgu dwyieithog.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn 1 

Unedau Craidd: 

 • Egwyddorion Iechyd a Diogelwch 
 • Ymgymryd â Phrofiad Cysylltiedig â Gwaith yn y Diwydiannau Ar Dir a’i Adolygu   
 • Ymgymryd â Gweithrediadau Iard Stablau 
 • Iechyd Ceffylau 
 • Tac a Chyfarpar Ceffylau 
 • Systemau Biolegol Ceffylau 
 • Paratoi Ceffylau ar gyfer eu Cyflwyno 
 • Bwydo a Maetheg Ceffylau 
 • Ymddygiad a Lles Ceffylau 

Unedau Opsiynol: 

Ymarfer ceffylau neu Sgiliau ystâd

Blwyddyn 2

Unedau Craidd: 

 • Gweithio a hyfforddi ceffylau o'r llawr 
 • Egwyddorion marchogaeth 
 • Cyfrannu at reoli digwyddiad ceffylau 
 • Egwyddorion ffitrwydd ceffylau 
 • Rheolaeth busnes yn y sector Ar Dir 
 • Unedau Opsiynol: 
 • Marchogaeth ceffylau ar y fflat
 • Marchogaeth ceffylau dros ffensys / Rheoli Prosiectau Arbenigol
 • Adsefydlu Ceffylau
 • Egwyddorion gwastrodi ar gyfer cystadlaethau 
 • Egwyddorion rheolaeth glaswelltir 

Cymwysterau Ychwanegol: 

Asesiadau Marchogaeth BHS a Marchogaeth Diogel 

Dilyniant a Chyflogaeth


Caiff myfyrwyr llwyddiannus y cyfle i fynd ymlaen i addysg uwch, er enghraifft cyrsiau gradd sylfaen llawn amser neu ran-amser, neu i gamu i yrfaoedd megis rheolaeth iard, gwaith gre, y diwydiant rasio neu wasanaethau cynghori. 

Mae'r cwrs diploma estynedig ac arholiadau BHS dethol yn cario pwyntiau UCAS, gan alluogi'r dysgwr i wneud cais am gyrsiau addysg uwch. 

Asesu'r Rhaglen


Asesiad synoptig ac aseiniadau unedau unigol: Cânt eu gosod yn allanol, eu marcio'n fewnol a'u cymedroli'n allanol.

Arholiad theori diwedd y flwyddyn: Caiff ei osod yn allanol a’i farcio’n allanol a gellir ei sefyll naill ai ar-lein neu fel papur ysgrifenedig.

Dyddiadur lleoliad gwaith a gaiff ei farcio'n fewnol a'i gymedroli'n allanol.

Mae arholiadau Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) yn asesiadau ymarferol mewn gwybodaeth marchogaeth a cheffylau ac adrannau gofal.

Gofynion y Rhaglen


Pedwar TGAU A*- C (gan gynnwys mathemateg, Saesneg neu Gymraeg) neu gymhwyster lefel dau mewn pwnc perthnasol i lefel teilyngdod. Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru. 

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, PPE ar gyfer sesiynau ymarferol a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.