Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae myfyrwyr sy’n astudio’r modiwl ar-lein hwn yn archwilio’r berthynas rhwng anifeiliaid a’r amgylchedd, gwyllt a chaeth, ac yn datblygu ymwybyddiaeth o sail wyddonol astudio ymddygiad anifeiliaid, ac i gysylltu hyn â'r ymatebion ymddygiadol i'w hamgylchedd. 

Bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth am gysyniadau allweddol yr ymatebion a wneir gan anifeiliaid i’w hamgylchedd ac yn gallu trafod yr achosion a datblygiad y prif batrymau ymddygiad. Byddant yn gallu esbonio ymddygiad anifeiliaid mewn perthynas â goroesi, gwerth ffitrwydd, ac iechyd a lles.

Cipolwg

  Rhan Amser

  Un semester 

  Ar-lein

Nodweddion y Rhaglen


Deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Mynediad i gyfleusterau ar-lein lefel uchel yng Ngholeg Sir Gâr a PCYDDS ar gyfer deunyddiau dysgu ac ymchwil.Bydd myfyrwyr yn cael cymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un gosodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.

Cynnwys y Rhaglen


 • Rhesymau dros astudio ymddygiad; hanes yr astudiaeth o ymddygiad; moeseg ac astudio ymddygiad.
 • Ymddygiad a dethol naturiol; esblygiad ac addasiad; geneteg ac etifeddiaeth.
 • Ymddygiad mewn grwpiau cymdeithasol: costau; buddion; ymddygiadau cymunedol (anhunanol).
 • Ymddygiadau porthi a bridio; carwriaeth, gofal rhieni ac adnabod ceraint.
 • Ymddygiadau tiriogaethol: cyfathrebu i ddatrys gwrthdaro; signalau; anatomeg synhwyraidd.
 • Rhesymau dros astudio ymddygiad; hanes yr astudiaeth o ymddygiad; moeseg ac astudio ymddygiad.
 • Ymddygiad a dethol naturiol; esblygiad ac addasiad; geneteg ac etifeddiaeth.
 • Ymddygiad mewn grwpiau cymdeithasol: costau; buddion; ymddygiadau cymunedol (anhunanol).
 • Ymddygiadau porthi a bridio; carwriaeth, gofal rhieni ac adnabod ceraint.
 • Ymddygiadau tiriogaethol: cyfathrebu i ddatrys gwrthdaro; signalau; anatomeg synhwyraidd.
 • Agweddau gofodol ar ymddygiad: dethol cynefin; mudo; gwasgaru; cydlynu; llywio.
 • Ffisioleg ac ymddygiad: rhythmau; gaeafgysgu; hafgysgu; seibiau; syrthni; clociau biolegol; dylanwadau hormonaidd; thermoreolaeth; straen.
 • Ymddygiad mewn amgylcheddau caeth: ymddygiadau annormal; stereoteipiau; cyfoethogi amgylcheddol; goblygiadau lles.
 • Cynllunio ethogram a’i ddefnyddio’n ymarferol.
 • Dehongli data arsylwi ymddygiad sylfaenol, cynhyrchu a chymharu graffiau cyllideb amser.

Dilyniant a Chyflogaeth


Modiwl opsiynol yw’r modiwl hwn ar gyfer y Dystysgrif Addysg Uwch mewn Gwyddor Anifeiliaid Lefel 4 a gall gyfrannu at y dyfarniad terfynol neu gael ei astudio ar ei ben ei hun. 

Byddai’r modiwl o fudd i unrhyw un sydd ar hyn o bryd/neu sy’n anelu at weithio yn y diwydiant anifeiliaid a gallai ffurfio rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus cydnabyddedig.

Asesu'r Rhaglen


Deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Portffolio o dasgau ac asesiadau o bob sesiwn a phortffolio arsylwi ymddygiad ac ymchwil ymarferol.

Gofynion y Rhaglen


Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n arddangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o astudio’r modiwl. Bydd myfyrwyr sy’n cychwyn astudio yn cael eu hystyried os oes ganddynt gymhwyster Lefel 3 neu sydd wedi gweithio’n flaenorol ar safon lefel 3. Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed. 

Bydd myfyrwyr hyn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant.

Costau Ychwanegol


Mae ffioedd yn berthnasol ac yn cyfateb i ffioedd presennol y coleg ar gyfer modiwl addysg uwch 20 credyd. Gellir dod o hyd i hyn ym mholisi ffioedd addysg uwch y coleg.

Does dim ffi costau ychwanegol, fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer cyfarpar personol.