Tystysgrif Addysg Uwch Gwyddor Anifeiliaid Lefel 4 Ar-lein

Disgrifiad o'r Rhaglen


Cynigir y Dystysgrif Addysg Uwch Gwyddor Anifeiliaid lefel pedwar drwy ddysgu o bell a chaiff ei hastudio 100% ar-lein, yn llawn amser a rhan-amser.  Ar gwblhau’r dystysgrif hon mae cyfle i symud ymlaen i astudio lefel pump ar y campws ar gyfer y radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid neu’r radd BSc anrhydedd mewn ymddygiad a lles anifeiliaid. 

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio trwy ddysgu o bell ddatblygu gwybodaeth graidd a sgiliau allweddol sy'n ofynnol i israddedigion sy'n anelu at weithio mewn diwydiannau sy'n gysylltiedig ag anifeiliaid neu sydd eisoes yn gweithio ynddynt.   Mae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i astudio gartref ar amser sydd fwyaf cyfleus iddyn nhw er mwyn datblygu ystod o sgiliau, nodweddion ac agweddau personol sy’n angenrheidiol i weithio ym maes gwyddor anifeiliaid yn llwyddiannus. 

Mae’r cwrs yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ehangu eu gwybodaeth am egwyddorion gwyddonol etholeg, ymddygiad a ffisioleg anifeiliaid, a chymhwyso’r wybodaeth hon i les anifeiliaid, hwsmonaeth a chadwraeth. 

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-amser

  Blwyddyn yn Llawn amser / Dwy flynedd yn Rhan-amser

  Ar-lein

Nodweddion y Rhaglen


Gall myfyrwyr gofrestru i astudio naill ai ym mis Medi, mis Ionawr neu fis Mai.  Mae angen i fyfyrwyr gwblhau chwe modiwl i gyflawni’r cymhwyster.  Mae myfyrwyr rhan-amser yn gwneud un modiwl bob semester, am dri semester y flwyddyn dros ddwy flynedd.  Mae myfyrwyr llawn amser yn gwneud dau fodiwl y semester am dri semester mewn blwyddyn.

Mae pob modiwl yn cynnwys deg sesiwn astudio ar wahân, pob sesiwn yn ymgorffori gweithgareddau strwythuredig datblygiadol i gynorthwyo'r dysgwr o bell i ddatblygu'r wybodaeth greiddiol a'r sgiliau sydd eu hangen i gwblhau'r asesiadau.

Mae gan fyfyrwyr fynediad i gyfleusterau ar-lein helaeth gan gynnwys deunyddiau dysgu ar-lein a deunyddiau ymchwil llyfrgell Coleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant.  Mae gan fyfyrwyr fynediad i ddeunyddiau dysgu ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy Moodle Amgylchedd Dysgu Rhithiol a Google Classrooms ategol y coleg.   Yn ychwanegol at hyn, mae ganddynt gymorth tiwtor neilltuedig a thiwtorialau un i un penodedig i gynorthwyo myfyrwyr cyn iddynt gyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein. 

Bydd myfyrwyr yn astudio modiwlau craidd gorfodol yn ymwneud ag ymchwil annibynnol mewn meysydd pwnc allweddol, yn ychwanegol at fodiwlau sy’n ymwneud ag astudiaeth fanwl o ymddygiad, etholeg, ffisioleg, iechyd a lles anifeiliaid.

Cynnwys y Rhaglen


Mae’r modiwlau gorfodol yn cynnwys: Maetheg Anifeiliaid, Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid, Paratoi at weithio yn y Diwydiant Gofal Anifeiliaid a Sgiliau Astudio. 

Mae modiwlau ychwanegol yn cynnwys: Cyflwyniad i Ymddygiad Anifeiliaid, Rheolaeth Ymlusgiaid ac Amffibiaid a Bioleg Forol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar gwblhau’r dystysgrif gall myfyrwyr llwyddiannus wneud cais i symud ymlaen i lefel pump y radd sylfaen mewn gwyddor anifeiliaid a graddau anrhydedd. Mae’r llwybrau cyflogaeth yn amrywiol gan gynnwys gwaith sŵ, anifeiliaid anwes, da byw a gwaith cadwraeth. 

Asesu'r Rhaglen


Mae'r asesu'n amrywiol ac yn addas ar gyfer gofynion modiwlau ar-lein unigol ac yn cynnwys:  

Traethodau, cyflwyniadau, adroddiadau ysgrifenedig, adroddiadau astudiaeth achos, ymchwil/arsylwadau ymarferol annibynnol, portffolios ymchwil, cyflwyniadau seminar. 

Gofynion y Rhaglen


Caniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n dangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o’r rhaglen.  Bydd angen cymhwyster lefel tri gyda gradd pas neu uwch ar fyfyrwyr sy'n dechrau astudio ac yn ddelfrydol byddant wedi gwneud rhywfaint o brofiad gwaith gydag anifeiliaid neu bydd ganddynt brofiad neu ardystiad cyfatebol yn y diwydiant.  Mae angen i fyfyrwyr fod dros 18 oed.  

Bydd myfyrwyr hŷn (dros 21 oed) yn cael eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau a phrofiad sy'n berthnasol i’r diwydiant.  

Costau Ychwanegol


Mae’r cwrs addysg uwch yn gymwys i gael cymorth ariannol drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae’r ffioedd yr un peth â’r ffioedd addysg uwch safonol a gellir dod o hyd iddynt ym mholisi ffioedd AU y coleg.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN