Galluogi'r Bar Hygyrchedd

BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid

Disgrifiad o'r RhaglenCôd UCAS: C22

Côd Cwrs Llawn Amser: 02XD

Côd Cwrs Atodol Lefel 6 Llawn Amser:  02XX

Cynigir y rhaglen BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid yn llawn amser neu'n rhan-amser. Gydag ychwanegiad Lefel 6 ar gyfer graddedigion sydd â Gradd Sylfaen neu HNC/HND mewn pynciau Anifeiliaid.

Mae'r cwrs yn darparu'r cyfle i astudio ymddygiad, ffisioleg a lles anifeiliaid a sut y gall addasiadau esblygol ac ysgogiadau amgylcheddol effeithio ar oroesiad, ymddygiad ac iechyd.

Caiff astudiaeth o ymddygiad anifeiliaid  ei chymhwyso i wella hyfforddiant, gofal a rheoli lles anifeiliaid, a chaiff ei defnyddio mewn cadwraeth rhywogaethau brodorol a rhai byd-eang sydd mewn perygl.

Mae'r BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid yn caniatáu cyfle i israddedigion ehangu eu gwybodaeth am egwyddorion gwyddonol sylfaenol moeseg, ymddygiad a ffisioleg anifeiliaid, a chymhwyso'r wybodaeth hon i les a chadwraeth.    

I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn rhan-amser, cliciwch yma
I wneud cais i astudio’r cwrs hwn yn llawn amser, cliciwch yma 

Nodweddion y Rhaglen<ul><li>Mae'r modd y cyflwynir y cwrs yn caniatáu llwybr i Radd Anrhydedd gyda'r hyblygrwydd o ddysgu'n llawn amser neu'n rhan-amser.</li> <li>Mae'r myfyrwyr sy'n dod i'r coleg yn cael mynediad i gyfleusterau eang ar y safle gan gynnwys canolfan anifeiliaid yn lletya ystod eang o rywogaethau anifeiliaid, yn ogystal â deunyddiau dysgu ac ymchwil ar-lein. Bydd y myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i wneud cryn dipyn o astudio annibynnol y tu allan i'r coleg a chyflwyno gwaith yn ddigidol ar-lein.</li> <li>Bydd myfyrwyr yn astudio modiwlau craidd gorfodol yn ymwneud â gwaith ymchwil annibynnol mewn maes pwnc sydd o ddiddordeb penodol iddynt, yn ogystal â modiwlau'n ymwneud ag astudiaeth fanwl o ymddygiad, etholeg, ffisioleg, iechyd a lles anifeiliaid.</li> </ul>


Dilyniant a Chyflogaeth<p><strong>Côd UCAS:</strong> C22</p> <p><strong>Côd Cwrs Llawn Amser:</strong> 02XD</p> <p><strong>Côd Cwrs Atodol Lefel 6 Llawn Amser: </strong> 02XX</p> <p>Cynigir y rhaglen BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid yn llawn amser neu'n rhan-amser. Gydag ychwanegiad Lefel 6 ar gyfer graddedigion sydd â Gradd Sylfaen neu HNC/HND mewn pynciau Anifeiliaid.</p> <p>Mae'r cwrs yn darparu'r cyfle i astudio ymddygiad, ffisioleg a lles anifeiliaid a sut y gall addasiadau esblygol ac ysgogiadau amgylcheddol effeithio ar oroesiad, ymddygiad ac iechyd.</p> <p>Caiff astudiaeth o ymddygiad anifeiliaid  ei chymhwyso i wella hyfforddiant, gofal a rheoli lles anifeiliaid, a chaiff ei defnyddio mewn cadwraeth rhywogaethau brodorol a rhai byd-eang sydd mewn perygl.</p> <p>Mae'r BSc (Anrh) Ymddygiad a Lles Anifeiliaid yn caniatáu cyfle i israddedigion ehangu eu gwybodaeth am egwyddorion gwyddonol sylfaenol moeseg, ymddygiad a ffisioleg anifeiliaid, a chymhwyso'r wybodaeth hon i les a chadwraeth.    </p> <p> </p> <p> </p>


Asesu'r Rhaglen<p>Mae'r asesu'n amrywiol ac yn addas ar gyfer gofynion modiwlau unigol ac yn cynnwys:  </p> <p>Traethodau; Cyflwyniadau; Adroddiadau Ysgrifenedig; Adroddiadau Astudiaeth Achos; Arholiadau; Ymchwil/arsylwadau Ymarferol Annibynnol; Portffolios Ymchwil; Cyflwyniadau Seminar.</p>


Gofynion y Rhaglen<p>Rhoddir mynediad i ymgeiswyr sydd yn dangos y gallu academaidd a'r potensial i elwa o'r rhaglen. Disgwylir i fyfyrwyr fod â phedwar TGAU gradd C ac uwch ac 16 pwynt UCAS.</p> <p>Bydd angen i fyfyrwyr sy'n dechrau astudio ar Lefel 4 fod â chymhwyster Lefel 3 gyda gradd bas neu uwch ac yn ddelfrydol byddant wedi ymgymryd â pheth profiad gwaith gydag anifeiliaid.</p> <p>Ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd eisiau cofrestru'n uniongyrchol ar Lefel 6 ar gyfer yr opsiwn 'atodol' y gofynion mynediad yw Gradd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid neu HND mewn Astudiaethau Anifeiliaid, a'u bod wedi cyflawni modiwlau addas ar gyfer gwneud cais am achredu ardystiad blaenorol.</p> <p>Caiff myfyrwyr hyn eu hystyried ar sail unigol gan y gellir rhoi ystyriaeth i gymwysterau diwydiannol perthnasol a phrofiad. </p> <p>Gofynnir i ymgeiswyr nad ydynt wedi cyflawni HND neu Radd Sylfaen pan fyddant yn ymgeisio i ymgymryd ag astudiaethau ar Lefel 4 a 5 cyn symud ymlaen i fodiwlau BSc Lefel 6</p> <p><em>Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol, gellir cael rhagor o fanylion yma</em></p> <p><a href="http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/media/uniweb/content/documents/departments/qualityassuranceunit/academicqualityhandbook/Chapter_10_Placement_Learning_WBL_Recognition_of_Prior_Learning_Pages_219-240.pdf">http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/media/uniweb/content/documents/departments/qualityassuranceunit/academicqualityhandbook/Chapter_10_Placement_Learning_WBL_Recognition_of_Prior_Learning_Pages_219-240.pdf</a></p>


Costau YchwanegolNid oes unrhyw ffi ychwanegol, fodd bynnag, mae'n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol am gyfarpar personol ac am deithiau sy'n gysylltiedig â'r cwrs.