Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth mewn Gofal a Rheolaeth Ceffylau

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae'r Rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn eu swydd.  Anelir y rhaglen at y dysgwyr sydd dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Mae gan y Prentis y dewis o gael ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda’r Ymgynghorwr Hyfforddi a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.


Nodweddion y Rhaglen • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Mae arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain yn cael eu cynnwys fel rhan o’r cwrs
 • Mae cyrsiau eraill ar gael megis Cymorth Cyntaf, Amddiffyn Plant, Beic Cwad, Tractor a llawer o gymwysterau cymhwysedd ar Dir eraill.

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Uwch ar Lefel 4 os oes ar gael ac fel arfer symud ymlaen yn y gwaith i Reolwr Iard neu Gynorthwy-ydd Iard ar y safon ofynnol.


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys: -

 • Tystysgrif Lefel 3 Gofal a Rheolaeth Ceffylau
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Egwyddorion Gofal Ceffylau

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenArholiad BHS Cam 3 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau y mae modd ei sefyll yn Uned Geffylau Coleg Sir Gar ym Mhibwrlwyd.  Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.


Gofynion y Rhaglen • BHS Cam 2 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau
 • Diploma Seiliedig ar Waith Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau
 • Diploma Seiliedig ar Waith Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau/Gofal Ceffylau Rasio
 • Diploma Lefel 2 i Wastrodion Ceffylau Harnais
 • NVQ Lefel 2 mewn Gofal Ceffylau
 • Prawf B y Pony Club

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Mae angen Aelodaeth Aur o Gymdeithas Ceffylau Prydain.