Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gradd Sylfaen Perfformiad Chwaraeon Ceffylau

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r radd sylfaen newydd sbon hon mewn perfformiad chwaraeon ceffylau yn cael ei dilysu ar hyn o bryd gan Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, gyda’r nod i ddechrau cyflwyno am y tro cyntaf ym mis Medi 2020. Caiff y cwrs ei gyflwyno ar gampws Pibwrlwyd y coleg yng Nghaerfyrddin ble y lleolir y cyfleusterau ceffylau.

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar berfformiad cyffredinol y ceffyl a’r marchogwr at ei gilydd, gan baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn hyfforddi, gofal ac ymarfer mewn chwaraeon ceffylau proffesiynol yn ogystal â fel gweithgarwch hamdden.

Ffocws allweddol y cwrs hwn fydd y ffactorau sylfaenol sy’n effeithio ar berfformiad, dulliau a ddefnyddir i asesu perfformiad a gwerthusiad o ystod o dechnegau sy’n gwella perfformiad y ceffyl a’r marchogwr hefyd, ac ar yr un pryd asesu effaith ffactorau allanol ar lwyddiant.

Bydd myfyrwyr yn datblygu dealltwriaeth drwyadl o ddulliau hyfforddi, pwysigrwydd seicoleg chwaraeon, anatomeg, ffitrwydd ac ymarfer y marchogwr a’r ceffyl.


Nodweddion y RhaglenBydd myfyrwyr llawn amser yn astudio 120 credyd ar lefel pedwar ym mlwyddyn un a lefel pump ar gyfer blwyddyn dau.

Bydd myfyrwyr rhan-amser yn ymgymryd ag 80 credyd bob blwyddyn am dair blynedd.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â modiwlau gorfodol seiliedig ar waith ar lefelau pedwar a phump i ennill profiad hanfodol o’r diwydiant a mwyafu eich cyflogadwyedd. Mae hyn yn cynnwys 150 awr o leoliad gwaith yn ystod blwyddyn un a 200 awr o leoliad gwaith yn ystod blwyddyn dau. Dylid gwneud y lleoliad gwaith mewn busnes neu sefydliad ceffylau.

Bydd gennych fynediad i ganolfan hyfforddiant ac arholi gymeradwy BHS y coleg gyda’i chyfleusterau ceffylau, sy’n cynnwys arenau dan do ac awyr agored a stablau. Yn ogystal, ceir teithiau addysgol i ystod amrywiol o fusnesau ceffylau er mwyn ehangu eich profiadau.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu ystod o sgiliau sy’n trosglwyddo’n rhwydd i fyd gwaith.     

Gall graddedigion fynd i’r afael ag ystod o yrfaoedd o fewn addysgu, canolfannau cystadlaethau a hyfforddiant, greoedd a chanolfannau atgenhedlu, rasio, polo, ysgolion marchogaeth, cyfarwyddwyr/hyfforddwyr marchogaeth llawrydd, maetheg, gwaith ymchwil a labordy, sefydliadau diwydiant, canolfannau lles ac achub.

Mae’r cwrs yn caniatáu dilyniant i raglenni atodol BSc a gyflwynir mewn sefydliadau eraill.


Cynnwys y RhaglenMae myfyrwyr llawn amser yn ymgymryd â’r modiwlau canlynol ar lefel pedwar, blwyddyn un a lefel pump, blwyddyn dau:

Lefel  4

 • Maetheg anifeiliaid (gyda ffocws penodol ar geffylau)
 • Ymddygiad, iechyd a hwsmonaeth ceffylau
 • Dysgu seiliedig ar ddiwydiant 
 • Cyflwyniad i anatomeg a ffisioleg anifeiliaid (ffocws ar geffylau) 
 • Rheoli’r ceffyl perfformio
 • Sgiliau astudio

Lefel  5

 • Dysgu seiliedig ar ddiwydiant 
 • Ffisioleg a ffitrwydd marchogwr
 • Bridio ceffylau, cydffurfiad a pherfformiad
 • Perfformiad chwaraeon ceffylau ar gyfer y dyfodol
 • Seicoleg chwaraeon ceffylau a hyfforddi

Asesu'r RhaglenAsesir pob modiwl yn unigol a byddwch yn cael cefnogaeth diwtorial i helpu gyda dilyniant a datblygiad.  Defnyddia’r rhaglen ystod o ddulliau asesu fel bod yr holl fyfyrwyr yn cael cyfleoedd i ddangos eu cryfderau ac er mwyn hybu eu sgiliau allweddol graddedig. 

Mae’r dulliau asesu yn cynnwys astudiaethau achos, arholiadau, adroddiadau ysgrifenedig, prosiectau ymchwil, asesiadau ymarferol, traethodau a chyflwyniadau.


Gofynion y RhaglenCaniateir mynediad i ymgeiswyr sy’n dangos y gallu academaidd a’r potensial i elwa o’r rhaglen.

Disgwylir i chi feddu ar bedwar TGAU ar radd C ac uwch, ynghyd ag 16 pwynt UCAS.

Os ydych yn ddysgwr hŷn nad ydych efallai'n bodloni'r meini prawf hyn, cewch eich ystyried o hyd yn ôl eich teilyngdod eich hun mewn cyfweliad, yn seiliedig ar eich profiad, asesiad cyfweliad a chymwysterau eraill y gallwch fod wedi'u hennill. 

Yn ogystal, mae'r coleg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ag ystod o gymwysterau galwedigaethol priodol a phrofiad, yn ogystal â'r llwybr Safon Uwch traddodiadol. Gallai'r rhain gynnwys y diploma technegol uwch lefel tri a’r diploma estynedig mewn rheolaeth anifeiliaid neu geffylau, diploma estynedig lefel tri mewn rheolaeth anifeiliaid neu geffylau, y Fagloriaeth lefel tri, prentisiaethau, NVQs, AVCEs, diplomâu cenedlaethol a thystysgrifau cenedlaethol uwch, diploma atodol a diploma NPTC lefel tri mewn rheolaeth anifeiliaid neu geffylau.

Mae Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol.