Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Erasmus+.

Rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon yw Erasmus+. Mae’r sefydliad yn rhoi cyfle i bobl ifanc astudio, gwirfoddoli a chael profiad gwaith dramor, datblygu sgiliau newydd, ennill profiad rhyngwladol hanfodol a rhoi hwb i’w sgiliau cyflogadwyedd.

Yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd lleoliadau gwaith rhyngwladol ar gyfer ein dysgwyr.

Lleoliadau Gwaith Rhyngwladol ar gyfer dysgwyr Chwaraeon, Antur Awyr Agored a Thwristiaeth.

Fel rhan o brosiect symudedd Erasmus+, bob blwyddyn mae 12 o ddysgwyr Coleg Sir Gâr, o Antur Awyr Agored, Chwaraeon a Thwristiaeth yn cael cyfle i weithio dramor yn Palma, Malorca. Yn ystod yr ymweliad 2-wythnos, mae myfyrwyr yn cael blas ar weithio mewn canolfan syrffio, clwb hwylio a gwestai, gan amsugno iaith, diwylliant a hinsawdd Sbaen. Nod yr ymweliad yw lledaenu gorwelion y myfyrwyr, dysgu sgiliau cyflogadwyedd ac yn y pen draw, cael profiad newydd. Mae’r ymweliad yn annog dysgwyr i fod yn annibynnol trwy gyllidebu, trefnu cludiant i leoliadau gwaith a chymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol. Natur yr ymweliad yw rhoi’r grym i fyfyrwyr i wneud eu dewisiadau eu hunain ac achub y cyfle’n awchus, gan ymdrwytho’n llwyr mewn lleoliad gwaith dros y môr. Gall y myfyrwyr ddisgwyl cael eu herio ond yn y pen draw dyma fydd un o’r profiadau dysgu mwyaf gwerthfawr a gânt yn ystod eu hamser yn y coleg.

Bydd 12 o ddysgwyr Coleg Sir Gâr yn yr adran Diwydiannau Creadigol yn teithio i Ogledd Orllewin Sbaen yn 2020 i gymryd rhan mewn ystod o gyfleoedd lleoliadau gwaith.

Bydd myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant, Arlwyo a Dodrefn o Goleg Ceredigion hefyd yn ymweld â Sbaen yn 2020.

Y flwyddyn academaidd nesaf, bydd gan yr Academi Bêl-droed leoliadau gwaith ym Mhortiwgal.